Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 » Głosowanie przez Pełnomocnika

Głosowanie przez Pełnomocnika


Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także
mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli
co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itd.), zstępny (syn, córka, wnuk itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki
i kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 29 września 2011 roku, przed burmistrzem lub upoważnionym przez burmistrza pracownikiem Urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także określenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.


Do wniosku należy dołączyć:

-        kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

-        pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

-        w przypadku, jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Rydzyna: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie gminy.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz
z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczone właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

-        śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika,

-        wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Rydzyna pełnomocnika,

-        wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania,

-        wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1
tel. 65-53-88-434
Pon. 8.00 do 16.00
Wt.- pt. 7.30 do 15.30


CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM PEŁNOMOCNICTWA SĄ WOLNE OD OPŁAT.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Jędrzejczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl