Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie

Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie


 
STATUT

Przedszkola Publicznego

w Rydzynie

uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola
w dniu 9 października 2006
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Publiczne Przedszkole , zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem publicznym, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Do Przedszkola Publicznego w Rydzynie należą oddziały: w Dąbczu, Kłodzie , Jabłonnie
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Rydzynie Pl. Dąbrowskiego 1
 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu
Przedszkole Publiczne w Rydzynie
64-130 Rydzyna
Pl. Dąbrowskiego 1
Tel/Fax( 065) 53-88-446
NIP 697-10-19-867 REGON 410268410
 
§2
Przedszkole działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 254, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie
 3. Niniejszego statutu.
 4. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. –Prawo Budżetowe ( Dz.U. z 1991 Nr.4 poz.18 z późniejszymi zmianami)
 5.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2006 r. Nr 97,poz 674)
 
 
§3
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a)     Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie
b)     rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu .
 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny. 
 
§4
 
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i za przygotowanie posiłków i napojów ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta i Gminy w Rydzynie.
 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2
 4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych przez dyrektora Przedszkola.
 
§5
 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 3. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język obcy, itp.)
 4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców (poza nauką religii, która jest finansowana z budżetu przedszkola).
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
 7. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
 
§6
 1. Przedszkole realizując cele i zadania przedszkola, określone w ustawach, koncentruje się na:
a)     wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
b)     udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)     umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
d)     sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
e)     współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
-         Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
-         Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
-         Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
-         Budowanie systemu wartości.
 1. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a)         zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b)         uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c)         stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d)         rozwijaniu wrażliwości moralnej,
e)         kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f)           rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g)         rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h)         zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 2. W przedszkolu organizuje się : uroczystości wg harmonogramu , wycieczki autokarowe ( po uzgodnieniu z rodzicami )
 
§7
1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w 5-letnim programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5.      Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
 
§8
1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a.        zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b.        zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c.        stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d.        współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 
 
§9
 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a)         diagnozowanie środowiska wychowanków,
b)         rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
c)         rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
d)         organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e)         wspieranie dziecka uzdolnionego,
f)           podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
g)         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
h)         wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
i)            udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j)           wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k)          umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
l)            podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:
a)     rodzicami,
b)     nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
d)     innymi przedszkolami,
e)     podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Dzieci w przedszkolu mogą być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną na wniosek i za zgodą rodziców
a)     nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego za zgodą rodziców
b)     logopedy,
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w przedszkolu w formie:
 - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 - porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 - zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
 1. Objęcie dziecka zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, stymulacyjno-kompensacyjnymi, zajęciami psychoedukacyjnymi, logopedycznymi i terapeutycznymi wymaga zgody rodziców. Pomoc tę organizuje się w miarę potrzeby .
 2. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 
§10
1.         Przedszkole umożliwia pobieranie nauki oraz otacza opieką i wychowaniem dzieci niepełnosprawne, dostosowując swoje działania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji wychowanków.
2.         Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.
3.         Opiekę nad dziećmi ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami Przedszkole realizuje poprzez zindywidualizowanie procesu kształcenia, realizowanie odpowiednich form, programów nauczania oraz organizację zajęć rewalidacyjnych.
4.         Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi odbywa się poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, umożliwianie korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także poprzez wybór i stosowanie specjalistycznych form pomocy dydaktycznej.
5.         Organ prowadzący zapewnia sześcioletnim dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do Przedszkola.
6.         Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu głębokim realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.         Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może zezwolić na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem, określając warunki jego spełniania i uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8.         Dyrektor przedszkola umożliwia dzieciom zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego uczestnictwo w zajęciach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
9.         W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego dzieciom, których mowa w ust.8 Dyrektor organizuje kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
10.      Dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia organ prowadzący.
11.      Dzieciom , które ze względu na stan zdrowia ( dłuższe zwolnienie lekarskie ) na podstawie wniosku rodziców i w uzgodnieniu z organem prowadzącym organizuje się zajęcia indywidualne. 
12.      Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci, o których mowa w ust.8 określają odrębne przepisy.
13.      Książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i nie słyszących są dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 
§11
 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli, których ilość zależna jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań .
 2. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, mogą być dodatkowo zatrudnieni specjaliści, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.
 3. Liczbę nauczycieli poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 
 
ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
 
§12
Organami przedszkola są:
a)     dyrektor przedszkola
b)     rada pedagogiczna,
c)     rada rodziców.
 
§13
 
1.      Obowiązki dyrektora przedszkola pełni dyrektor przedszkola,
2.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
3.      Szczegółowe zadania dyrektora są następujące:
a)         kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c)         sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d)         opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, wyników mierzenia zewnętrznego, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
e)         planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
f)           przekazanie raportu o jakości pracy placówki organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej i radzie rodziców raz w roku,
g)         opracowanie 5-letniego planu rozwoju placówki oraz rocznego planu pracy wspólnie z radą pedagogiczna z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
h)         wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości
i)            gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania ocenyich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
j)           ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
k)          przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do 30 maja.
l)            przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał w ramach kompetencji stanowiących rady
m)        wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,
n)         dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
o)         organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
p)         podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, stymulacyjno-kompensacyjnymi, specjalistycznymi oraz o terminie ich zakończenia,
q)         podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w trakcie roku po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
r)           stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
s)          koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
t)          wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz statutu przedszkola,
4.      W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:
a)         zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
b)         w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;
5.      Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 
§ 14
 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej przedszkola jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
a)         przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
b)         opracowanie 5-letniego programu rozwoju placówki,
c)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
d)         uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
e)         ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
f)           podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
g)         ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
a)     projekt planu finansowego przedszkola,
b)     wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
c)     organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
d)     propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
7.        Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
8.        Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
9.        W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
10.    Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
11.    Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
12.    Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
13.    Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
14.    Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
15.    Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 14 pkt 5.
§ 15
1.         Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2.         Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3.         Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
4.         Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5.         W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
 
§ 16
1.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2.      Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola
 
§ 17
1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb.
2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
4.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
5.      W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a)     liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b)     liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
d)     czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
 
§ 17a
1.      Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
2.      Ramowy rozkład dnia zawiera:
a)     godziny pracy przedszkola,
b)     godziny pracy poszczególnych oddziałów,
c)     godziny posiłków ustalonych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
d)     harmonogram zajęć dodatkowych.
3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4.      Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
a)     propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczycieli a działalnością swobodną dzieci,
b)     potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka,
c)     potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody,
d)     godziny posiłków,
e)     godziny prowadzenia zajęć dodatkowych.
 
§17b
1.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 220
2.      W przedszkolu można utworzyć łącznie dziesięć oddziałów.
3.      Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 
§17c
1.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a)       sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b)       pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
c)       kuchnię,
d)       szatnie dla dzieci i personelu,
 
2.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
3.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
4.      Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie dla wychowanków.
5.      Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 
§17d
1.      Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy.
2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
3.      Zapisy dzieci na pobyt w przedszkolu są organizowane od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.
4.      Przedszkole pracuje w poszczególnych oddziałach w godzinach:
-         Rydzyna       6 3o- 15 3o
-         Dąbcze         7 oo- 16 oo
-        Kłoda            7 45 – 13 oo
-        Jabłonna       8 oo- 13 oo   ,
w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 1. Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 2. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 
§17e
1.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za koszty przygotowania posiłków ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy w Rydzynie.
2.      Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.
3.      Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w zależności od kalkulacji kosztów produktów zużytych do jego wytworzenia i jest niezależna od opłaty stałej. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków sporządzana jest przez intendentkę każdego miesiąca odrębnie.
4.      Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry.
5.      W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
6.      W okresie wakacyjnym, przy zmniejszonej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola, dyrektor przedszkola może wprowadzić inne zasady wyżywienia zgodnie z miesięczną kalkulacją kosztów.
7.      Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia pokrywając 100% stawki żywieniowej.
 
§ 18
1.      Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. Dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek w danej miejscowości i z przystanku, odbierane są także przez rodziców lub osoby upoważnione. W Rydzynie, Dąbczu, Kłodzie i Jabłonnej dzieci z autobusu i na autobus doprowadzane są przez pracownika przedszkola.
2.      Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3.      Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4.      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5.      Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone co najmniej dzień wcześniej, osobiście bądź telefonicznie.
6.      Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej.
7.      W przypadku, kiedy po dziecko nie zgłosi się rodzic lub prawny opiekun – opiekę powierza się nauczycielce. Za dłuższy pobyt dziecka rodzice winni wpłacić na Radę Rodziców stawkę za godzinę ponadwymiarową nauczycielki opiekującej się dzieckiem.
 
 
§ 19
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkoli uchwalany przez radę pedagogiczną.
 3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a)     dzieci sześcioletnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
b)     dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych;
c)     dzieci już uczęszczające do danego przedszkola;
d)     dzieci obojga rodziców pracujących;
e)     dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty najniższej emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim;
f)       dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
 
§ 20
 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a)     zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,
b)     nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
c)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
d)     na wniosek rodziców.
 
ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola
 
§ 21
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
 3. Dziecko 6-letnie realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku wymienionego w ust.3, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 5. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w § 10 pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
§21a
1.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem następujących zasad:
a)     zasady dobra dziecka, według której wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka
b)     zasady równości, która oznacza, że wszystkie dzieci , niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości itp. mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.
 1. Katalog praw wynikających z Konwencji Praw dziecka obejmuje:
 
a)       Prawo do życia i rozwoju – dziecko przebywające w placówce powinno mieć zagwarantowane warunki sprzyjające jego rozwojowi
b)       Prawo do identyczności – oznacza, że dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność( np. podczas podejmowania decyzji, nie ograniczanie jego wolności). Dziecko posiada również prawo do godności i nietykalności osobistej.
c)       Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania- każde dziecko może w sposób swobodny wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem
d)       Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają Obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą. Obowiązek ten spoczywa także na nauczycielach i opiekunach prawnych dziecka.
e)       Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa- nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie, psychicznie, nadużywać go seksualnie, wyzyskiwać, czy znęcać się nad nim.
f)         Prawo do ochrony zdrowia- dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka
g)       Prawo do wypoczynku i czasu wolnego- personel Przedszkolny ma obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z uwzględnieniem decyzji dziecka jak spędzić czas przeznaczony na zabawę i wypoczynek.
h)       Prawo do korzystania z dóbr kultury- dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju
i)          Prawo do informacji- informacje na temat otaczającej rzeczywistości mają wpływ na kształtowanie się świadomości dzieci. Dziecko ma prawo do poznawania swojego otoczenia oraz korzystania z niego w sposób sprzyjający jego rozwojowi. Zadaniem dorosłych, towarzyszących dziecku w rozwoju i poznawaniu świata jest selekcja informacji dostosowanych do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.
j)         Prawo do znajomości swoich praw- dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.
 
ROZDZIAŁ VI
Rodzice
 
§ 22
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a)     przestrzeganie niniejszego statutu,
b)     zgłoszenie dzieci 6-letnich objętych powinnością realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
c)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
d)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej i ustaleń rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
e)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
f)       terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
g)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 
§ 23
1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.      Rodzice mają prawo do:
a)       zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b)       uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c)       uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d)       wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e)       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - radę rodziców.
 
§ 24
Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 
§ 25
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu   według potrzeb lub na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 
§ 26
1.      Formy współpracy przedszkola z rodzicami.
a)     zebrania grupowe,
b)     konsultacje i rozmowy indywidualne,
c)     zajęcia otwarte,
d)     otwarte dni przedszkola,
e)     współpraca w zakresie organizacji imprez, uroczystości i wycieczek
f)       warsztaty, porady, konsultacje z poszczególnymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu zgodnie z § 11 ust 3 w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce,
g)     udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,
h)     badanie oczekiwań i opinii rodziców wobec przedszkola
 
ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 
§ 27
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a)       planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b)       wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c)       prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
-         pierwsza obserwacja prowadzona jest do 20 października, druga do końca maja oraz częściej, jeżeli taka potrzeba wynika z analizy wyników pierwszej obserwacji,
-         arkusz obserwacji dziecka zawiera:
·         wywiad z rodzicami
·         obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami,
·         co najmniej trzystopniową skalę odnotowywania częstotliwości występowania wskaźników
d)       stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e)       odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.
f)         współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
g)       planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h)       dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i)          eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j)         współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l)          realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
m)      czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
n)       inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
o)       realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 
§ 28
1.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b)     ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c)     włączenia ich w działalność przedszkola.
 
§ 29
 
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 
§ 30
 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników wymienionych w ust.1 jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi / woźne oddziałowe /współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, w tym:
a.      w zakresie opieki nad dziećmi:
·         pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer
·         opieka w czasie spacerów i wycieczek
·         udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć
·         udział w dekorowaniu sal
·         sprzątanie po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych
·         pomoc w innych sytuacjach tego wymagających
·         odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. podczas rozmowy z rodzicami itp.
b.      w zakresie organizacji posiłków:
·         przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem
·         rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości określonych przez normy żywieniowe
·         dbałość o estetyczne podawanie posiłków
·         podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia
·         pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
·         przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny
c.      w zakresie przestrzegania zasad bhp:
·         odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami
·         pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola
·         właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych
·         pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci dojeżdżających
·         zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
·         monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych
·         utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników wymienionych w ust.1 ustala dyrektor przedszkola.
 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
 
§ 31
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 
§ 32
Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej w trybie jego uchwalania.
 
§ 33
 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a)     wywieszenie zarządzenia dyrektora Przedszkola w sprawie ogłoszenia treści statutu,
b)     zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców
c)     udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola w sposób przyjęty w placówce.
 
§ 34
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 35
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem uchwaleniaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusława Pawlik
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl