Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XV/111/2004

Uchwała nr XV/111/2004

Numer uchwały: 111
Numer sesji: 15
Rok: 2004
Uchwała nr XV /111 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. Nr 142. póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. Nr 15. póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1.
Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o kwotę 194.126 zł do kwoty 13.545.372 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały. W ramach zwiększenia dochodów zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 48.677 zł do kwoty 298.546 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 6 do uchwały,

§ 2.
Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o kwotę 214.126 zł do kwoty 13.543.168 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne o kwotę 231.972 zł do kwoty 3.781.972 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Zmniejszeniu ulega nadwyżka budżetu o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.204 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu, czyli spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2004 r. po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.
Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 r. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.
Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758. rozdz. 75818 o kwotę 22.846 zł do kwoty 77.154 zł.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl