Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym


Podstawa prawna

  • Art.art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 roku poz. 682),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty

Aktualne dowody osobiste lub paszporty.
Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien przedstawić:

  • odpis aktu urodzenia
  • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieistnienia.
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju lub placówkę dyplomatyczną.

 
*Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa i na uroczystości składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów należy do nupturientów.
 
Ponadto przyszli małżonkowie winni złożyć podpisy pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Opłaty
Pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa zwolniony jest od opłaty skarbowej.
Od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł.
Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna ul. Rynek 1
nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, pok. 14

Składanie dokumentów:

  1. poniedziałki – 8:00 – 16:00
  2. wtorki, środy, czwartki i piątki – 7:30 – 14:00

Tryb odwoławczy
Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Uwagi
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym winny zgłosić się oboje do USC w celu wydania zaświadczenia. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest przez trzy miesiące od daty jego wystawienia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Autor informacji: Jolanta Tomczyk
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-23
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl