Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XV/115/2004

Uchwała nr XV/115/2004

Numer uchwały: 115
Numer sesji: 15
Rok: 2004Uchwała nr XV /115 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004


w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy Rydzyna.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst Dz.U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) w związku z art 3 ust l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, póz. 130 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1


Uchwała określa zasady używania herbu i flagi Gminy, wzory których określone zostały w Statucie Gminy.

§2


Herb i flaga Gminy mogą być używane w kształtach, proporcjach i kolorach zgodnych z ich wzorami graficznymi.

§3

 

Herb i flaga Gminy mogą być używane przez organy gminy, gminne jednostki i zakłady budżetowe, gminne instytucje kultury.

§4


1. Burmistrz Miasta i Gminy na uzasadniony wniosek zainteresowanego, może udzielić zgody na używanie herbu i flagi, na czas oznaczony bądź nieoznaczony.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu oraz opisu sposobu używania herbu i flagi.
3. Burmistrz może zawiesić bądź cofnąć udzielone zezwolenie w wypadku używania herbu
i flagi w sposób niezgodny z zezwoleniem, przeznaczeniem bądź narażeniem interesów
i wizerunku gminy, bądź z naruszeniem dobrych obyczajów.

§5


Zgoda na używanie herbu i flagi stanowi podstawę zawarcia stosownej umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki wynikające z korzystania z herbu i flagi.
§6


Podmioty nieokreślone w §3 i nie korzystające ze zgody o których mowa w § 4 oraz mieszkańcy gminy mogą używać flagi z okazji świąt państwowych i samorządowych oraz ważnych wydarzeń w życiu gminy.

§7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl