Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XIX/133/2004

Uchwała nr XIX/133/2004

Numer uchwały: 133
Numer sesji: 19
Rok: 2004


Uchwala Nr XIX/133/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 19 sierpnia 2004 r.


w sprawie: podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna"
na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§1
Postanawia się realizować w latach 2004-2006 inwestycję pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna" zgłoszoną do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§2
1. W celu realizacji projektu, o którym mowa w § l Rada Miejska Rydzyny wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2004 - 2006 do kwoty 4.654.680 zł.
2. Na przedsięwzięcie wymienione w § l Rada Miejska zobowiązuje się ująć w budżetach na lata 2004 - 2006 nakłady:


Rok

Wysokość nakładów w latach

Źródło finansowania
   
ZPORR (EFRR)

Budżet Państwa

Budżet Gminy

2004

305.000

0

0

305.000

2005

3.667.577

2.902.696

371.679

393.202

2006

682.103

588.314

93.789

0

suma

4.654.680

3.491.010

465.468

698.202

 

3. Udział środków własnych Gminy w kosztach realizacji projektu określa się na 698.202zł.
4. Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Gminy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
§3
Traci moc uchwała Nr XVIII/131/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna"
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl