Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/153/2004

Uchwała nr XXI/153/2004

Numer uchwały: 153
Numer sesji: 21
Rok: 2004Uchwała Nr XXI/153/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 27 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o 56.933 zł do kwoty 13.407.215 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.
W ramach zmian zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o 60.215 zł do kwoty 944.629 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.
Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 r. o 69.433 zł do kwoty 13.417.511 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
W ramach zmian zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o 60.215 zł do kwoty 878.501 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne o 42.500 zł do kwoty 2.881.232 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
§ 3.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - deficyt budżetu -wynosi 10.296 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z pożyczki. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.


§4
Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 r. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok po zmianach przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
§5
Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801, rozdz. 80195, o kwotę 1.350 zł do kwoty 4.980 zł.
Rozdysponowuje się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdz. 75818 w kwocie 41.565 zł.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl