Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVIII/206/2005

Uchwała Nr XXVIII/206/2005

Numer uchwały: 206
Numer sesji: 28
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVIII/206/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 21 lipca 2005r.

 

 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i mieście Rydzyna składający się z działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 187/11; 187/13; 187/14; 187/15; 187/16; 187/17; 187/19; 187/20; 187/21; 185/2; 455/2; 456; 457/4; 457/5; 557/9; 544/3; 560/3; 562;

 

 

Na podstawie:

-         art. 18 ust. 2 pkt. 5 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami);

-         art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

-         oraz Uchwały Nr XVII/124/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004 r. i Uchwały Nr XXIV/175/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005 r.

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala:

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i mieście Rydzyna obejmującego działki o numerach ewidencyjnych gruntu 187/11; 187/13; 187/14; 187/15; 187/16; 187/17; 187/19; 187/20; 187/21; 185/2; 455/2; 456; 457/4; 457/5; 557/9; 544/3; 560/3; 562; w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały w skali 1:1000, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rydzyna zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/210/2000 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2.06.2000 r.

 

§1

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenia dla terenu objętego planem - funkcji produkcyjnej, usługowej, i działalności gospodarczej z funkcjami towarzyszącymi funkcjom podstawowym i uzupełniającymi je. Ponadto wprowadza się dla części terenu funkcję komunikacyjną – teren dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. Przez działalność produkcyjną, składową i magazynową wprowadzoną na terenie objętym planem rozumie się prowadzenie działalności produkcyjnej, składowanie produkowanych elementów, usługowej związanej z produkcją oraz handlowej (sprzedaż hurtową produkowanych przedmiotów).

Jako funkcję uzupełniającą funkcję podstawową wprowadza się funkcję, funkcję obsługi komunikacyjnej - drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz zieleń izolacyjną i ozdobną.

 

Rozdział I - Przepisy ogólne

 

§2

Plan określa:

1)      Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2)      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3)      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4)      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5)      Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

6)      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

7)      Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powadzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8)      Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9)      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10)  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11)  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

12)  Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4

 

§3

Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o:

 

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenie zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym,

2)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3)      przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące, określone oznaczeniem na rysunku planu przeznaczenie terenu w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe przeznaczenie obszaru, uzupełniające go i nie będące z nim w sprzeczności,

5)      jednostce bilansowej – należy przez to rozumieć obszar terenu o określonej funkcji wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania,

6)      przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

7)      nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć minimalną, dopuszczalną odległość lokalizowania obiektów od linii rozgraniczających

8)      gabarytach obiektów - należy przez to rozumieć długości, szerokości i wysokości obiektów dopuszczonych do lokalizacji w danej jednostce bilansowej

9)      wskaźnikach intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć określoną procentowo powierzchnię terenu dopuszczoną do zabudowy

10)   funkcji lub sposobie użytkowania terenu – należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru.

11)  uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami.

 

§4

1.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2.      Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

-         linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

-         nieprzekraczalne linie zabudowy

-         funkcje przypisane danym terenom

 

 

Rozdział II - Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§5

Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze określone w uchwale.

 

§6

Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)      Przewiduje się możliwość scalania działek geodezyjnych – dotyczy również istniejących granic geodezyjnych działek.

2)      Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziału działek – dotyczy również istniejących granic geodezyjnych działek.

3)      Istniejące granice działek przedstawione na rysunku planu nie stanowią obowiązujących linii podziału. Przy scalaniu i wtórnym podziale działek linie te można traktować jako orientacyjne.

4)      Dopuszcza się wznoszenie elementów reklamowych, wolnostojących typu masztowego na całym terenie objętym planem - do wysokości 20,0 m - za zgodą właściwych organów.

5)      Dopuszcza się wznoszenie masztów telefonii komórkowej i przekazów telewizyjnych – do wysokości 50,0 m – za zgodą właściwych organów.

6)      Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych na całym terenie opracowania, za zgodą właściwych organów i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7)      Dopuszcza się ogrodzenie terenów w granicach własności płotem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Grodzenie działek przylegających do cieków wodnych jest możliwe w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od osi Rowu Rydzyńskiego i nie mniejszej niż 20,0 m od osi Rowu Polskiego.

Dopuszczalne linie grodzenia pokrywają się z liniami rozgraniczającymi pomiędzy jednostkami bilansowymi 1ZP; 7ZP; a jednostkami 2P, 11P i 8P/U.

8)      Wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zakaz nie dotyczy planowanej rozbudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w jednostce 4K/P.

9)      Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu może być wymagane.

10)  Wprowadza się zakaz lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej, w wyniku których wytwarzane byłyby ścieki wymagające specjalnych technologii oczyszczania, bądź występowałaby emisja technologicznych zanieczyszczeń powietrza. Zakaz nie dotyczy planowanej rozbudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w jednostce 4K/P.

11)   Wprowadza się obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, placów manewrowych i parkingów poprzez eliminację zanieczyszczeń ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do gruntu.

12)   Dopuszcza się odprowadzenie bezpośrednio do gruntu, wód opadowych z dachów.

13)  Nakazuje się bezzwłoczne odtworzenie ciągów drenarskich i melioracyjnych uszkodzonych podczas wykonywania prac budowlanych.

14)  Wprowadza się obowiązek segregacji odpadów, gromadzenia ich w specjalistycznych pojemnikach w wyznaczonym miejscu w obrębie własnej działki oraz systematycznego wywozu przez wyspecjalizowane służby.

15)  Uciążliwość danej funkcji winna zawierać się w granicach własności. Dotyczy to konieczności wyciszenia działalności gospodarczej terenów przemysłowo-produkcyjnych, składowych, magazynowych, usługowych, handlowych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi funkcję podstawową do poziomu dopuszczalnego przepisami szczególnymi.

16)  Na działce nr 187/21 zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne AZP 65-25/2 będące pod opieką konserwatorską.

Działalność inwestycyjna na wyżej wymienionej działce, w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego możliwa jest jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych i uwolnienia terenu z substancji zabytkowej. Na pozostałym terenie działalność inwestycyjna wymaga uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji (prace dokumentacyjno-zabezpieczające, ratownicze badania wykopaliskowe).

 

§7

Ustala się następujące zasady ogólne wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1)      W zakresie zaopatrzenia w wodę – z istniejącego systemu gminnego.

2)      W zakresie gospodarki ściekowej – poprzez wspólny dla całego terenu system kanalizacji sanitarnej, prowadzony w ciągach komunikacyjnych, podłączony do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Parametry odprowadzanych ścieków muszą odpowiadać normom i być zgodne z przepisami odrębnymi.

Zezwala się na realizację obiektów i urządzeń wytwarzających ścieki, wymagające podczyszczenia lub stosowania specjalnych technologii oczyszczania pod warunkiem realizacji urządzeń oczyszczających.

3)      W zakresie odprowadzenia wód deszczowych z parkingów i placów manewrowych – poprzez system kanalizacji deszczowej do rowu Polskiego i rowu Rydzyńskiego jedynie poprzez system odstojników po uzyskaniu odpowiednich parametrów określonych w przepisów odrębnych i zgody zarządcy cieku.

Dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia dachów o terenie własnych nieruchomości.

4)      W zakresie zaopatrzenia w gaz – z istniejącej sieci gazowej, w ramach możliwości i parametrów dostaw. Dopuszcza się budowę nowej sieci gazowej prowadzonej w ciągach komunikacyjnych.

5)      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej w ramach możliwości i parametrów dostaw. Przewidziano teren pod budowę nowej stacji transformatorowej. Trasy kablowych linii SN i NN przebiegać będą w ciągach komunikacyjnych.

6)      W zakresie telekomunikacji – możliwość włączenia w istniejącą sieć telefoniczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

7)      W zakresie gospodarki odpadami stałymi – gromadzenie w odpowiednich pojemnikach na terenie własnych posesji i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach.

Masy ziemne lub skalne powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy zagospodarować poprzez złożenie na gminnym składowisku odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. Gospodarkę pozostałymi odpadami w tym gruzem budowlanym należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska.

8)      W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną –nakazuje się zastosowanie nieuciążliwych dla środowiska technologii oraz ekologicznych nośników energii dla źródeł ciepła tj. gaz, olej opałowy, energia elektryczna (to znaczy należy zastosować urządzenia o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń do powietrza).

 

§8

Dostępność komunikacyjną terenu objętego planem ustala się od strony drogi krajowej nr 5 wyłącznie z ulicy 29 Stycznia, poprzez drogi publiczne i wewnętrzne.

Zalecane jest powiązanie jednostki bilansowej 9KD w kierunku północnym, z istniejącą siecią dróg publicznych leżących poza granicą opracowania - zaznaczono na rysunku planu liniami przerywanymi.

 

§9

Na całym terenie objętym planem:

1)      Dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych, wolnostojących i wbudowanych, za zgodą właściwych organów.

2)      Dopuszcza się oświetlenie terenów systemem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania obiektów.

3)      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych i wewnętrznych.

4)      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi krajowej Nr 5 dla obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni:

-         nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi – 25,0 m

-         jednokondygnacyjnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi – 50,0 m

-         wielokondygnacyjnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi – 70,0 m

5)      Wprowadza się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych i konstrukcji wyższych niż 50 m nad poziom terenu.

 

§10

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1)     Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, produkcyjnych, przemysłowych, składowych, działalności gospodarczej nie może wykraczać poza obszar lokalizacji wyznaczony liniami rozgraniczającymi, a tym samym wywoływać konieczność ustanowienia strefy ochronnej.

2)      Zakazuje się prowadzenia działalności:

a)  mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych, bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

b)   mogących pogorszyć stan czystości powietrza, bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

c)  mogących pogorszyć stan czystości gruntu, bez wcześniejszych instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

d)  mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez wcześniejszych instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

3)      Zakazuje się lokalizacji działalności powodującej powstanie odpadów niebezpiecznych, wymagających zgodnie z przepisami szczególnymi utylizacji w miejscu ich powstawania.

4)      Nie dopuszcza się składowania na wolnym powietrzu materiałów pylących, emitujących odory i mogących przenikać do gleb i wód gruntowych – nie dotyczy istniejącej oczyszczalni ścieków.

5)      Dla nowobudowanych obiektów działalności gospodarczej (handel hurtowy, usługi, działalność produkcyjna, magazynowa itp.) zaleca się stosowanie materiałów, technologii i rozwiązań technicznych wygłuszających hałas do poziomu dopuszczalnego określonego w przepisach odrębnych.

6)      Wprowadza się pasy ochronne od cieków wodnych, oznaczone symbolami ZP o szerokości odpowiedniej:

-         20,0 m od istniejącej osi Rowu Polskiego

-         10,0 m od istniejącej osi Rowu Rydzyńskiego

Na terenie w/w pasów zabrania się wykonywania ogrodzeń oraz nasadzeń zielenią średnią i wysoką. Dopuszcza się wykonanie obsiewu mieszankami traw.

7)      Wprowadza się zieleń izolacyjną wewnątrz terenu objętego planem, jako nasadzenia przebiegające wzdłuż granic własności, stanowiące izolację akustyczną. Zaleca się wprowadzanie zieleni ozdobnej w ramach indywidualnego zagospodarowania terenów.

8)      Do czasu realizacji poszczególnych inwestycji użytkowanie terenu pozostawia się w dotychczasowym rolniczym wykorzystaniu.

 

 

Rozdział III - Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

w obrębie linii rozgraniczających.

 

§11

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 1ZP- teren zieleni urządzonej – izolacyjnej ustala się:

1)      Urządzenie pasa komunikacyjnego o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m od osi Rowu Rydzyńskiego i nie mniejszej niż 20,0 m od osi Rowu Polskiego, służącego dla zapewnienia właściwego dostępu w celu konserwacji.

2)      Zagospodarowanie terenu zielenią poprzez obsianie trawą.

3)      Zabrania się wznoszenie jakichkolwiek budowli i ogrodzeń nie związanych z ciekami wodnymi.

4)      Ustalenia punktów 1-3 nie dotyczą pasa terenu wzdłuż drogi krajowej Nr 5. Dopuszcza się tu nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, ozdobnej i izolacyjnej oraz wznoszenie elementów reklamowych.

5)      Możliwość grodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających pomiędzy jednostkami bilansowymi ZP i P, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

§12

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 2P – teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów ustala się:

1)      Możliwość scalania i podziału terenu na działki budowlane zgodnie z zasadami określonymi przez linie rozgraniczające orientacyjne.

2)      Możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych produkcyjnych, usługowych i magazynowych. Maksymalna wysokość obiektów kubaturowych – do 15,0 m.

Średni procent zabudowy terenu określa się maksymalnie na 50% powierzchni działki.

3)      Możliwość lokalizacji placów manewrowych, parkingów i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Skomunikowanie jednostki bilansowej poprzez drogę wewnętrzną 3KDW.

4)      Możliwość zabudowy w granicy działek, zgodnie z przepisami szczególnymi.

5)      Możliwość grodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających pomiędzy jednostkami bilansowymi ZP i P, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6)      Wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy od ciągów komunikacyjnych. Obszar pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy należy wykorzystać jako zieleń izolacyjną.

7)      Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych działek na poziomie 25 % powierzchni działki

8)      Do czasu realizacji inwestycji, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

 

§13

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 3 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu pod lokalizację wewnętrznej drogi dojazdowej i pożarowej do poszczególnych działek wchodzących w skład jednostki bilansowej 2P

2)      W pasie drogowym należy przewidzieć ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni rozbieralnej stanowiący jednocześnie pas infrastruktury technicznej.

3)      Do czasu realizacji inwestycji drogowej, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

 

§14

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 4 K/P – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja – istniejąca oczyszczalnia ścieków, ustala się:

1)      Użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy – oczyszczalnia ścieków.

2)      Konieczność stosowania szczelnych rozwiązań projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

3)      Możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów zgodnie z nowymi rozwiązaniami technologicznymi zmierzającymi do poprawy szczelności systemu.

4)      Możliwość wprowadzenia innych funkcji nie kolidujących z funkcją podstawową.

5)      W przypadku likwidacji oczyszczalni ścieków teren może być przeznaczony pod działalność produkcyjną, składową lub magazynową wg zasad ustalonych dla jednostki bilansowej 2P i 11 P.

 

 

§15

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 5E - teren urządzeń infrastruktury technicznej – energetyka, ustala się:

1)      Możliwość lokalizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, kubaturowych, kontenerowych lub innych dla obsługi w energię elektryczną terenu objętego planem.

2)      Możliwość lokalizacji wewnętrznych dróg dojazdowych do poszczególnych urządzeń.

3)      Możliwość grodzenia terenu w granicach własności, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4)      Wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy od ciągów komunikacyjnych. Obszar pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy należy wykorzystać jako zieleń izolacyjną.

5)      Do czasu realizacji inwestycji, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

 

§16

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 6T – teren infrastruktury technicznej, ustala się:

1)      Użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy – stacja bazowa telefonii komórkowej.

2)      Możliwość grodzenia terenu w granicach własności, zgodnie z przepisami szczególnymi.

3)      Wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy od ciągów komunikacyjnych.

 

§17

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 7ZP- teren zieleni urządzonej – izolacyjnej, ustala się:

1)      Urządzenie pasa komunikacyjnego o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m od osi Rowu Rydzyńskiego, dla zapewnienia właściwego dostępu w celu konserwacji.

2)      Zagospodarowanie terenu poprzez obsianie trawą.

3)      Zabrania się wznoszenie jakichkolwiek budowli i ogrodzeń nie związanych z ciekami wodnymi.

4)      Ustalenia punktów 1-3 nie dotyczą pasa terenu wzdłuż drogi krajowej Nr 5. Dopuszcza się tu nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, ozdobnej i izolacyjnej oraz wznoszenie elementów reklamowych.

5)      Możliwość grodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających pomiędzy jednostkami bilansowymi ZP i P/U, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

§18

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 8P/U – teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów i usług, ustala się:

1)      Możliwość scalania i podziału terenu na działki budowlane zgodnie z zasadami określonymi przez linie rozgraniczające orientacyjne.

2)      Możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych i magazynowych. Maksymalna wysokość obiektów kubaturowych – do 12,0 m.

3)      Średni procent zabudowy terenu określa się maksymalnie na 50% powierzchni działki.

4)      Możliwość lokalizacji placów manewrowych, parkingów i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Skomunikowanie jednostki bilansowej poprzez drogę wewnętrzną 9KD.

5)      Możliwość zabudowy w granicy działek, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6)      Możliwość grodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających pomiędzy jednostkami bilansowymi ZP i P/U, zgodnie z przepisami szczególnymi.

7)      Wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy od ciągów komunikacyjnych. Obszar pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy należy wykorzystać jako zieleń izolacyjną.

8)      Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych działek na poziomie 25 % powierzchni działki

9)      Do czasu realizacji inwestycji, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

 

 

§19

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 9KD – teren dróg publicznych, ustala się:

1)      Użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy – przeznaczenie terenu pod budowę publicznej drogi dojazdowej i pożarowej do poszczególnych terenów wchodzących w skład niniejszego planu łączącej się z drogą krajową Nr 5.

2)      W pasie drogowym należy przewidzieć ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni rozbieralnej stanowiący jednocześnie pas infrastruktury technicznej.

3)      Do czasu realizacji inwestycji drogowej, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy.

4)      Zalecane jest powiązanie jednostki bilansowej 9KD w kierunku północnym , z istniejącą siecią dróg publicznych leżących poza granicą opracowania - zaznaczono na rysunku planu liniami przerywanymi.

 

§20

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 10KDW – tereny dróg wewnętrznych, ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu pod lokalizację wewnętrznej drogi dojazdowej i pożarowej do poszczególnych działek wchodzących w skład jednostki bilansowej 11P

2)      W pasie drogowym należy przewidzieć ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni rozbieralnej stanowiący jednocześnie pas infrastruktury technicznej.

3)      Do czasu realizacji inwestycji drogowej, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

 

§21

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 11P – teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów ustala się:

1)      Możliwość scalania i podziału terenu na działki budowlane zgodnie z zasadami określonymi przez linie rozgraniczające orientacyjne.

2)      Możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych produkcyjnych, usługowych i magazynowych. Maksymalna wysokość obiektów kubaturowych – do 15,0 m.

3)      Średni procent zabudowy terenu określa się maksymalnie na 50% powierzchni działki.

4)      Możliwość lokalizacji placów manewrowych, parkingów i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Skomunikowanie jednostki bilansowej poprzez drogę wewnętrzną 10KDW.

5)      Możliwość zabudowy w granicy działek, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6)      Możliwość grodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających pomiędzy jednostkami bilansowymi ZP i P, zgodnie z przepisami szczególnymi.

7)      Wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy od ciągów komunikacyjnych. Obszar pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy należy wykorzystać jako zieleń izolacyjną.

8)      Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych działek na poziomie 25 % powierzchni działki

9)      Do czasu realizacji inwestycji, użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.

 

§22

Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem 12ZP- teren zieleni urządzonej – izolacyjnej, ustala się:

1)      Zagospodarowanie terenu zielenią niską oraz wysoką.

2)      Możliwość wznoszenie elementów reklamowych.

3)      Możliwość grodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających pomiędzy jednostkami bilansowymi ZP i P, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

Rozdział IV – Przepisy końcowe

 

§23

Dla terenu objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 0 % służącej do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§24

Integralną część planu stanowi Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

 

§25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.

 

§26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl