Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2015 » Wybory prezydenckie 2015 » Informacje dla osób niepełnosprawnych » GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów mają ukończone 75 lat oraz wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
całkowitej niezdolności do pracy,

 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy, którzy spełniają powyższe wymagania, ale przebywają w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania  lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itd.), zstępny (syn, córka, wnuk itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 maja 2015.
Do wniosku dołącza się
:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, nie dotyczy to wyborców, którzy w dniu głosowania mają ukończone 75 lat,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Rydzyna.
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku.
Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika,
 • wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Rydzyna pełnomocnika,
 • wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania,
 • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
64 – 130 Rydzyna, ul. Rynek 1
tel. 65 538 84 34
Poniedziałek         od 8.00 do 16.00
Wtorek – Piątek    od 7.30 do 15.30


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacje dla osób niepełnosprawnych
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Szargan
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl