Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2015 » Wybory ławników na kadencję 2016-2019 » Nabór na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Nabór na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019


Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników sądowych. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest wydawana w budynku Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna (pok. nr 4) lub jest dostępna na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz www.rydzyna.pl.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Warunki wyboru ławników regulują przepisy art. 158 – 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 § 1):

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 § 1):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funcjonariusze Policji, oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie (art. 159 § 2).

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

Stosownie do art. 162 § 1 cytowanej ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na  podstwie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Odrębny tryb zgłaszania kandydatów ustawa stanowi dla ławników wybieranych do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy. W tym przypadku prawo zgłaszania kandydatów przysługuje tylko związkom zawodowym i organizacjom pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Wzór karty w załaczeniu.

Do karty zgłoszenia, kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielaska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli – do karty dołacza się listę tych osób zawierającą imię (imiona), nazwisko,  numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Stosowanie do przepisów art. 162 § 7 ustawy koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzajace wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 zł. Wnioski można składać w Punkcie Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie.

Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie lub, które wpłyną do rady gminy po dniu 30 czerwca 2015r. pozostawia się bez biegu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wybory ławników na kadencję 2016-2019
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Szargan
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl