Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/217/2005

Uchwała Nr XXX/217/2005

Numer uchwały: 217
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/217/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 109 i 124 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ l.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/159/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. z późniejszymi zmianami:

 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dochody określone w §1 ust.1 zmniejsza się ogółem o kwotę 276.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały. Ogółem planowane dochody po zmianach wynoszą - 14.786.652 zł.
  2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określone w §1 ust.2 pkt.1 zwiększa się o 265.020 zł do kwoty 1.517.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l i 3 do uchwały.
  3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w §1 ust.2 pkt.2 zwiększa się o 2.000 zł do kwoty 92.000 zł.
  4. Wydatki określone w §2, ust.1 zmniejsza się ogółem o kwotę 276.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.996.084 zł.
  5. 5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określone w §2 ust.2 pkt.l zwiększa się o 265.020 zł do kwoty 1.517.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.
  6. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych określone w §2 ust.2 pkt.2 zwiększa się o 2.000 zł do kwoty 92.000 zł.
  7. Wydatki na limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym określone w §2 ust.2 pkt.3 zmniejsza się o 600,000 zł do kwoty 198.202 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl