Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/225/2005

Uchwała Nr XXX/225/2005

Numer uchwały: 225
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/225/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1)       

a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł.

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,40 zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,11 zł

2)      od budynków lub ich części

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,93 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej - 7,88 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,58 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,66 zł

3)      3/ od budowli:

a) 1 % służących do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków

b) od pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

Traci moc Uchwała nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości i poboru podatku w drodze inkasa na 2005 rok

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl