Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2015 » Referendum 2015 » Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne


Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych:

  • szpitalach,
  • domach pomocy społecznej,
  • zakładach karnych
  • aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 24 sierpnia 2015 r. w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

  • imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy , oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenia,
  • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Rydzyna,
  • oznaczenie wyborów,
  • wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy,

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Kiedy wniosek spełnia warunki wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum zadeklarowała osobisty odbiór pakietu w urzędzie, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy ( w godzinach pracy urzędu).

W skład pakietu referendalnego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał jej przesłania. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:

  • do dnia 3 września 2015 r. jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum,
  • do dnia 2 września 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej.


Osoba niepełnosprawna może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym.

 Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Referendum 2015
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl