Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory 2015 » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 » Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika


Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 LAT oraz wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy, którzy spełniają powyższe wymagania, ale przebywają w:

 • zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itd.), zstępny (syn, córka, wnuk itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do16 października 2015 roku. (wzór wniosku do pobrania na dole strony).

Do wniosku dołącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli w dniu głosowania wyborca nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; (wzór zgody do pobrania na dole strony)

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Rydzyna.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku.

Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
 • wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Rydzyna pełnomocnika;
 • wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
 • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, pok. 14
ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna
tel. 65 53 88 434


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Patrycja Wdowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl