Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/264/2006

Uchwała Nr XXXIV/264/2006

Numer uchwały: 264
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/264/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

 z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Rydzyna

 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ) oraz art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 168, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz.1441, Dz.U. z 2006 r. Nr. 17 poz 128 ) Rada Miejska Rydzyny uchwala :

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RYDZYNA

 

Rozdział I

 

Przedmiot regulacji

 

§ 1

 

1.      Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna.

2.      Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) kierowników budów,

3) jednostki użytkujące tereny komunikacji publicznej,

4) wszystkich korzystających z terenów użytku publicznego,

5) osoby przebywające na terenie Miasta i Gminy Rydzyna.

Rozdział II

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenie nieruchomości

 

§ 2

Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek zużyty do tych celów należy niezwłocznie usunąć po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

 

§ 3

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki zostaną odprowadzone w całości do sieci kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, tak aby nie nastąpiło żadne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska.

 

§ 4

1.      Usługowe naprawy pojazdów samochodowych odbywać się mogą wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.

2.      Naprawy własnych pojazdów samochodowych poza warsztatami mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiadujących nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 5

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w szczególności:

1 ) makulatury,

2 ) opakowań ze szkła białego,

3 ) opakowań ze szkła kolorowego,

4 ) opakowań z tworzyw sztucznych,

5 ) odpadów biodegradowalnych,

6 ) złomu żelaza i metali kolorowych.

 

2.      Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki w kolorach:

1 ) niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę,

2 ) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

3 ) zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

4 ) białym z przeznaczeniem na szkło białe,

5 ) brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

 

3.      Pojemniki winny być oznakowane w następujący sposób :

1) posiadać nazwę zakładu prowadzącego działalność w zakresie selektywnego zbierania  odpadów,

2) nazwę gromadzonych odpadów,

4.      Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów musi być prowadzone systematycznie w sposób umożliwiający mieszkańcom ich ciągłe gromadzenie.

5.      Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki kierowane będą do recyklerów lub na składowisko odpadów w Moraczewie.

 

§ 6

1.      Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Rydzyny.

2.      Usuwanie odpadów wielkogabarytowych odbywa się na zasadach ustalonych przez podmiot świadczący usługi.

 

§ 7

Odpady niebezpieczne kierowane są na składowisko odpadów w Moraczewie i tymczasowo magazynowane , aż do chwili przekazania ich specjalistycznej firmie zajmującej się ich utylizacją.

 

§ 8

1.      Odpady budowlane i zielone zbierane są w kontenerach udostępnionych przez podmiot uprawniony do zbiórki odpadów , w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu nie utrudniającym korzystanie z nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

2.      Do odbioru odpadów budowlanych i zielonych można używać pojazdów przystosowanych do przewożenia kontenerów lub pojazdów skrzyniowych, które powinny być przykryte , aby nie powodowały podczas transportu zaśmiecania terenu.

 

Rozdział III

Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych i wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymania

 

§ 9

1.      Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości , z zastrzeżeniem ust. 2 .

2.      Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

3.      Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności :

1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej jeden pojemnik 110 litrowy na każdą

nieruchomość,

2) dla budynków wielomieszkaniowych – co najmniej jeden pojemnik 1100 litrowy

lub co najmniej jeden 110 litrowy na jedno mieszkanie,

3) dla szkół – co najmniej jeden pojemnik 1100 litrowy lub wystarczającą ilość pojemników 110 litrowych,

4) dla żłobków lub przedszkoli – co najmniej jeden pojemnik 1100 litrowy lub wystarczającą ilość pojemników 110 litrowych,

5) dla lokali handlowych , usługowych, gastronomicznych – nie mniej niż jeden pojemnik 110 litrowy,

6) dla punktów handlowych poza lokalem – nie mniej niż jeden pojemnik 110 litrowy,

7) dla zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych dla wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych – co najmniej jeden pojemnik 110 litrowy,

8) dla hoteli, internatów – co najmniej jeden pojemnik 1100 litrowy,

4.      4. W miejscach publicznych (np. drogi, chodniki, place, parki, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych rozstawionych w sposób umożliwiający zachowanie czystości w tych miejscach .

5.      Urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych winny być szczelne i utrzymane w czystości i okresowo dezynfekowane szczególnie w okresie letnim.

6.      Dopuszcza się gromadzenia odpadów , po uzgodnieniu z zakładem prowadzącym działalność w zakresie usuwania odpadów , w oznakowanych workach foliowych.

7.      W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. Zabrania się umieszczania w tych koszach odpadów pochodzących z obiektów działalności gospodarczej lub odpadów pochodzących z prywatnych posesji.

 

§ 10

Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe mają obowiązek zapewnienia dostatecznej ilości pojemników, kontenerów lub worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, a także szaletów przenośnych w przypadku braku szaletów stacjonarnych.

 

§ 11

Zestawy do selektywnego zbierania odpadów winny być tak zlokalizowane, aby jeden zestaw składający się z pojemników na tworzywa sztuczne i szkło przypadał do 500 mieszkańców.

 

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 12

1.      Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać okresowo z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu pojemnika na odpady stałe .

2.      Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać nie rzadziej niż raz na tydzień.

3.      W przypadku placówek usługowych typu mała gastronomia ( rożen , pizzeria, bar, itp.) wprowadza się obowiązek usuwania odpadów nie rzadziej niż raz na tydzień.

4.      W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.

5.      Odpady z ulicznych koszy na śmieci należy usuwać według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

6.      Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach. Ich opróżnianie powinno być zorganizowane tak, aby czynności te nie były uciążliwe dla korzystających z tych terenów ( rano ,wieczorem, nocą ).

 

§ 13

Odpady komunalne należy usuwać wyłącznie na składowisko odpadów komunalnych

 

§ 14

Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnych.

 

§ 15

Właściciel nieruchomości ponosi koszty wywozu i przyjęcia na składowisko odpadów komunalnych poprzez spisanie umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

 

§ 16

1.      Właściciel nieruchomości skanalizowanej zobowiązany jest do zawarcia umowy o odbiór ścieków z administratorem sieci kanalizacyjnej.

2.      Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest obowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych ( szamb ) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 

ROZDZIAŁ V

Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających bodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów

 

§ 17

Maksymalna ilość odpadów składowanych na składowisku odpadów ulegających biodegradacji ( odpady zielone, opakowania papierowe,papier, odpady domowe organiczne ) zgodnie z przyjętym “Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Rydzyna” w stosunku do roku 1995 winna wynosić do 2010 roku - 75%

 

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 18

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego.

 

§ 19

1.      Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy:

1) wyposażenie psa w obrożę ( zaleca się umieszczenie na obroży danych pozwalających na ustalenie właściciela zwierzęcia),

2) prowadzenie psa na smyczy, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5, a w przypadku psa agresywnego – pies musi mieć założony kaganiec,

3) skuteczny i stały dozór nad psami i zwierzętami domowymi ,

4) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies znajduje się w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, w odległości co najmniej 100 metrów od zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem,że pies ma nałożony kaganiec, a osoba prowadząca go sprawuje bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem.

5) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich, oznakowanej tabliczką z ostrzeżeniem.

6) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na klatkach schodowych, obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego , a w szczególności na chodnikach,jezdniach, placach, parkingach, parkach. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

7) właściciele zwierząt domowych podczas wyprowadzania zwierząt poza obręb nieruchomości zobowiązani są do posiadania przy sobie odpowiednich narzędzi ( np. Pakiet sanitarny ) oraz do usunięcia za ich pomocą zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta z obiektów i terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z : chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów , zieleńców.

2.      Zabrania się :

1) wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci , kąpielisk, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych ,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, placówki czy obiektu.

3) Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników,

§ 20

Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych właściciel musi zachować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku .

 

§ 21

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

 

§ 22

Dopuszcza się hodowlę gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeśli nie jest to uciążliwe dla ludzi , a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

 

ROZDZIAŁ VII

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

 

§ 23

Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich w obrębie Rynku i na obszarze ulic przylegających do Rynku :

1.      Rzeczypospolitej,

2.      Konstytucji 3-go Maja,

3.      Sienkiewicza,

4.      1-go Maja

5.      Matejki,

6.      Paderewskiego,

7.      Mickiewicza,

8.      Kościelnej,

9.      Zamkowej,

10.  Wolności,

11.  pl. Dąbrowskiego

12.  Słowackiego

  1.  

 

§ 24

1.      Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być hodowane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2 .

2.      Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

1) odległość miejsc, w których hodowane są zwierzęta nie może być mniejsza niż 15 m od budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności,

2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, a zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,

3) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości i zagrożeń dla środowiska,

4) uprzątać zanieczyszczenia ulic, placów chodnika lub drogi pozostawione przez zwierzętagospodarskie oraz sprzęt i pojazdy wykorzystywane przy hodowli zwierząt.

3. Ule z pszczołami winny być usytuowane co najmniej 5 m od granicy nieruchomości w taki sposób , aby wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

 

Rozdział VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

 

§ 25

1.      Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie co najmniej dwa razy w roku – w okresie wiosennym i jesiennym.

2.      Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości położone na obszarze miasta i gminy .

3.      Termin przeprowadzania deratyzacji ustala Burmistrz i podaje do publicznej wiadomości.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 26

Burmistrz raz do roku przedstawi Radzie informacje o wykonaniu zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku, a także wnioski wynikające z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu.

 

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 28

Traci moc uchwała Nr XXXIV /230/ 98 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 11.03.1998 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Rydzyny zmienionej uchwałą Nr XX/180/99 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXXIV/235/98 z dnia 11.03.1998 r. dotyczącej utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Rydzyny.

 

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl