Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXIV/270/2006

Uchwała Nr XXXIV/270/2006

Numer uchwały: 270
Numer sesji: 34
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXIV/270/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), oraz w związku z uchwałą nr XXIII/164/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone we wsi Dąbcze, gmina Rydzyna - działki o numerach ewidencyjnych: 28/34 ?/39, 30/8 ?/10, oraz część działek nr 27 i 28/40.

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

Plan obejmuje obszar, zlokalizowany w Dąbczu, w sąsiedztwie terenów leśnych, przy drodze powiatowej w kierunku Leszna, którego granice określa rysunek planu, będący załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

Integralne części uchwały (załączniki):

1)      część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1,

2)      rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – załącznik nr 2,

3)      rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.

 

§ 3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:

1)      Przedmiotem ustaleń planu są:

a.      teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 1 MN,

b.      tereny komunikacji – drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem 2 KDW ?KDW.

2)      Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

Ilekroć  w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

  1. przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
  2. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
  3. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
  4. usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, których ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
  5. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m; obowiązująca linia zabudowy jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym,
  6. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,
  7. dopuszczalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy  lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów  w metrach (nie dotyczy akcentów  architektonicznych),

 

§ 5

  1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w granicach terenu objętego planem.
  2. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe.
  3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

1)      Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2)      Linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach zagospodarowania,

3)      Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)      Wymiarowanie – w metrach.

 

ROZDZIAŁ 2

Przepisy  szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

 

§ 6

Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1)      W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a.       Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu zlokalizowanego na terenie objętym planem, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci wodociągowej.

2)      Ustala się minimalną, nominalną średnicę projektowanej sieci wodociągowej ø 100 mm .

a.       W zakresie gospodarki ściekowej:

b.      Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie objętym planem, na warunkach określonych przez Dysponenta kanalizacji,

3)      Zaleca się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych i zagospodarowania ich w granicach działek.

 

4)      W zakresie gospodarki odpadami stałymi:

a.       Ustala się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.

b.      Ustala się gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na terenie posesji i wywóz przez koncesjonowane jednostki.

5)      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a.       Ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu energetycznego wsi Dąbcze, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

b.      Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu energetycznego. Nie dopuszcza się budowy  napowietrznych sieci energetycznych i oświetleniowych.

c.       Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych realizować doziemnymi kablami nn.

d.      Kable energetyczne i oświetleniowe lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach.

e.       Proponuje się przebudowę ( skablowanie ) istniejącej linii napowietrznej SN zlokalizowanej w pasie drogi oznaczonej 3KDW. 

6)      W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a.       Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów.

b.      Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.

7)      W zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)      Ustala się zaopatrzenie w gaz sieciowy obszaru objętego planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu gazowniczego wsi Dąbcze, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.

b)      Projektowane gazociągi lokalizować w poboczach dróg i chodnikach.

c)      Dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów dostaw gazu. Lokalizacja indywidualnych zbiorników gazu spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych. 

8)      W zakresie telekomunikacji:

a)      Ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę istniejącego system telekomunikacyjnego wsi Dąbcze, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci .

b)      Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu telekomunikacyjnego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

c)      Projektowane kable telekomunikacyjne lokalizować w poboczach drogi i chodnikach.

 

§ 7

Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

 

1)      Zakazuje się lokalizacji obiektów dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne według obowiązujących przepisów szczególnych.

2)      Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.

3)      Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów :

a)      mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

b)     mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

c)      mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

4)      Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji w miejscu ich powstawania.

 

§ 8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego - Tereny w granicach planu znajdują się  w strefie ochrony archeologicznej “W”. Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.

 

§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich nie budowlanych elementów zagospodarowania – do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu.

 

§ 10

Ustala się zasady rozbudowy i powiązań układu komunikacji dla obszaru objętego planem:

1.      Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią projektowane drogi wewnętrzne.

2.      Drogi, o których mowa w ust.1 wiążą się z układem komunikacyjnym podstawowym  tj drogą klasy “z”  - droga powiatowa nr 21-248 Leszno - Tworzanice - Robczysko. Włączenia do drogi publicznej w miejscach wprowadzenia dróg wewnętrznych prostopadłych.

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy  szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

 

§ 11

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN – ustala się:

1.      przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2.      przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów §7).

2.      Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt.

3.      Podział terenu na działki zabudowy:

1.      adaptuje się istniejący podział terenu na działki zabudowy wg rysunku planu,

2.      należy wprowadzić ścięcie działki narożnikowej nr 28/39 minimum 4x4 m,

3.      zakazuje się wtórnego podziału działek zabudowy mieszkaniowej – ograniczenie dotyczy tylko podziału mającego doprowadzić do wydzielenia nowych działek zabudowy mieszkaniowej,

4.      Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1.      Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:

a)      obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

c)      od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,

2.      Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:

a)      budynki kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,

b)      dachy strome, symetryczne, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º,

c)      wysokość budynków – do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe); maksymalne gabaryty  – od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu - 10,0 m.

3.      Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej - maksymalna wysokość –  1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,5 m; do kalenicy dachu 6,0 m.

4.      Dostępność komunikacyjna – z dróg wewnętrznych – wg rysunku planu.

5.      Dla działek nr 30/10 i 28/37 nakazuje się cofnięcie bram wjazdowych na głębokość 5,0 m (od granicy działki) i ścięcie narożników przy wjazdach min 2,5x2,5 m.

6.      Ewentualna działalność usługowa nakłada obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, w granicach działki.

7.      Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki – 30 %.

8.      Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – minimum 40%.

5.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 1 MN stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

§ 13

1.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 KDW ?KDW – ustala się przeznaczenie terenów – tereny komunikacji - drogi wewnętrzne.

2.      Ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust.1:

1)      dla drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 2 KDW:

a)      adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi wewnętrznej, szerokość w liniach rozgraniczających 3,5? m,

b)      droga pieszo-jezdna.

2)      Dla drogi oznaczonej symbolem 3 KDW:

a)      adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi wewnętrznej typu “sięgacz”, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,

b)      droga pieszo-jezdna lub jezdnia o szerokości  minimalnej 5,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m.

3)      Dla drogi oznaczonej symbolem 4 KDW:

a)      adaptacja wytyczonej geodezyjnie drogi wewnętrznej, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,

b)      jezdnia o szerokości  minimalnej 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości minimalnej 1,5 m po stronie projektowanej zabudowy.

3.      W liniach rozgraniczających dróg ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

4.      Pełen zakres ustaleń dla terenu 2 KDW ?KDW  stanowią ww. przepisy łącznie z § 6?niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ 4

Przepisy  końcowe

 

§ 14

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenu

1 MN - w wysokości 20 %.

2 KDW, 3 kDW, 4 KDW – w wysokości 0. %.

 

§ 15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 16

Plan zatwierdzony niniejszą  uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl