Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXV/274/2006

Uchwała Nr XXXV/274/2006

Numer uchwały: 274
Numer sesji: 35
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXV/274/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Rydzyna.

 

Na podstawie art.18 ust,2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

W Uchwale Nr XVII/128/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dmą 24 czerwca 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Rydzyna §l przyjmuje brzmienie:

„§1

  1. Gmina Rydzyna powierza Miastu Leszno przeprowadzenie rekultywacji gminnego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie m. Moraczewo Gmina Rydzyna. Rekultywacja będzie wykonam w ramach realizowanego przez Miasto Leszno zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zamknięcie t rekultywacja 13 składowisk odpadów” należącego do grupy projektów „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie" nr 2004/PL/16/C/PE/035 z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności, przyznanych Decyzją Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 roku.
  2. Gmina Rydzyna zobowiązuje się do udziału w kosztach rekultywacji składowiska tj. różnicy pomiędzy całkowitymi kosztami zadania inwestycyjnego wymienionego w ust. l (obejmującymi koszty kwalifikowane oraz wszystkie koszty- niekwalifikowane), a wielkością dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
  3. Wysokość i terminy wpłat, a także lokalizacja i powierzchnia składowiska zostaną określone w porozumieniu międzygminnym. ”

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl