Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr III/20/2006

Uchwała Nr III/20/2006

Numer uchwały: 20
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/20/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

 z dnia 28 grudnia 2006

 

 

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 14.999.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.                                                                     

2.    Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)   dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.583.660 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3;

2)   dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 15.312.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.                       

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 13.191.138 zł, w tym na: 

a)    wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  6.624.536 zł,

b)   dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c)    wydatki na obsługę długu 161.380.zł,

2)   wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.121.837 zł.

 

3.        Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.583.660 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3;

2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,      

3)      wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4)      wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007‑2011 w kwocie 1.921.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.   

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 313.117 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:                                                                   

1)   ogólną w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 125.000 zł,

2)   celową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 50.000 zł.

§ 5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Przychody w wysokości 2.001.982 zł, wydatki w wysokości 2.001.982 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości :przychody 40.000 zł; wydatki 40.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.        

           

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2007 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 613.117. zł,

z tego na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł;

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu (emisja obligacji komunalnych) 313.117 zł.

 

§ 9. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.286.883 zł

 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;

2)      na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

                                  

§ 12. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w ciągu roku, pod warunkiem, ze nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl