Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/34/2007

Uchwała Nr IV/34/2007

Numer uchwały: 34
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/34/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz określenie organów do tego uprawnionych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) zwanych dalej ”wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

 

§ 2.

1.      Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:

1)     wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2)     dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi na osoby trzecie,

3)     nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

4)     ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

5)     zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.

2.      Umarzanie w przypadku określonym w pkt 4 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a w pozostałych przypadkach również z urzędu.

 

§ 3.

1.      Do umarzania wierzytelności uprawnieni są;

1)      kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 2.000,00 zł,

2)      Burmistrz Miasta i Gminy, jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż określona w pkt 1.

2.      Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.

 

§ 4.

Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

 

§ 5.

1.      W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby określone w §3 w zakresie swojej właściwości na uzasadniony wniosek dłużnika, mogą odroczyć lub rozłożyć na raty termin zapłaty całości lub części wierzytelności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes Miasta i Gminy Rydzyna.

2.      Od wierzytelności pieniężnych, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji lub zawarcia ugody do upływu terminu zapłaty.

3.      Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwlokę w tym również z odsetkami o których mowa w ust. 2.

 

§ 6.

Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w §4 następuje:

1.      w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno - prawnym - w drodze decyzji,

2.      w odniesieniu do wierzytelności ze stosunków cywilno - prawnych w drodze ugody.

 

§ 7.

1.      Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Burmistrzowi Miasra i Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie.

2.      Sprawozdanie składa się wedfug stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie jednego miesiąca od zakończenia w/w terminów.

3.      Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności określenie dłużnika i terminu płatności wierzytelności oraz:

 

-        przy umarzaniu - kwotę podlegającą umarzaniu oraz tytuł prawny powstałej wierzytelności,

-        przy odraczaniu kwotę podlegającą odraczaniu oraz terminy zapłaty odroczonej wierzytelności.

-        przy rozłożeniu na raty - kwotę podlegającą rozłożeniu na raty. liczbę rat, a także terminy płatności i wielkości poszczególnych rat.

4.      Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.

 

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 9.

Uchwala wchodzi w życic po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl