Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XI/67/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.

Uchwała Nr XI/67/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.

Numer uchwały: 67
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr  XI/67/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 23 lipca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr III/20/2006  z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 r. z późniejszymi zmianami:
wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 13.531.420 zł, w tym na: 
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.626.865 zł,
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
c) wydatki na obsługę długu 161.380 zł,
2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 3.353.805 zł.
2. § 2 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie: "wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 851.500  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5",
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl