Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XII/73/2007 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie

Uchwała nr XII/73/2007 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie

Numer uchwały: 73
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA nr XII/73/2007
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104),

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rydzynie, zwany dalej Zakładem.
2. Wyznacza się otwarcie likwidacji na dzień - 1 października 2007 r.
3. Zakończenie działalności likwidowanego zakładu następuje z dniem 31 grudnia 2007 r.
4. Zakończenie likwidacji określa się na dzień 31 marca 2008 r.

§ 2
Majątek nieruchomy znajdujący się w użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Burmistrza Miasta i Gminy i zostanie zagospodarowany na zasadach obowiązujących w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości.

 

§3
Majątek ruchomy Zakładu zostanie przekazany Urzędowi Miasta i Gminy oraz Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie lub innym jednostkom organizacyjnym Gminy. O przeznaczeniu majątku zdecyduje Burmistrz Miasta i Gminy.

 

§ 4
Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone w terminie określonym w § 1. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcia ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu Miasta, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z § 2 i 3.

 

§ 5
Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu, po jego likwidacji, przejmuje Gmina Rydzyna.

 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Burmistrz może powierzyć wszystkie lub niektóre czynności likwidacyjne wskazanemu przez siebie likwidatorowi.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl