Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVI/100/2007 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna

Uchwała Nr XVI/100/2007 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna

Numer uchwały: 100
Numer sesji: 16
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XVI/100/2007
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące inwestycję początkową.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1 ust. 1 uchwały, stanowi przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej.
3. Przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zgodny ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz
z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. U. UE. L. 302 z dnia 1 listopada 2006 r., str. 29).

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pomocy - należy przez to rozumieć wszelkie środki spełniające kryteria ustanowione w art. 87 ust. 1 Traktatu WE,
2) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora,
3) tworzeniu miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy; RJR oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RJR,
4) miejscach pracy stworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu - należy przez to rozumieć miejsca pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, i stworzone w ciągu 3 lat od jej zakończenia, w tym także miejsca pracy stworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji,
5) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, o których mowa w załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 3

1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 ust. 1 uchwały, dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano inwestycje początkowe lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, jeżeli:
1) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 50.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców,
2) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców,
3) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 750.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 75 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
4) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 1.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni
w punktach 1-3.
2. Inwestycja początkowa musi być zakończona w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.
3. Miejsca pracy muszą być stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.
4. Stworzenie miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji początkowej.
5. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia:
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie inwestycji początkowej:
a) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
b) oświadczenia o wartości inwestycji początkowej, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z inwestycją początkową - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z inwestycją początkową:
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
b) oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem powiększone o obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego - na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą inwestycji początkowej zalicza się:
1) cenę nabycia gruntów,
2) cenę nabycia albo koszty wytworzenia aktywów materialnych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z inwestycją początkową, w szczególności:
a) maszyny i urządzenia,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
d) infrastruktura techniczna,
3) cenę nabycia aktywów niematerialnych i prawnych polegających na nabyciu praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
2. Aktywa niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, muszą:
1) być wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną,
2) być uznawane za aktywa podlegające amortyzacji,
3) zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych,
4) zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw.
3. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, nabywane aktywa materialne muszą być nowe.
4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne kwalifikują się do pomocy jednie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych.
5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.
6. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
7. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy stworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu zalicza się ponoszone przez przedsiębiorcę dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujące koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem powiększone o obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

§ 5

1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, nie pochodzących ze wsparcia środków publicznych,
2) zobowiązanie się do: w przypadku pomocy na wspieranie inwestycji początkowej - utrzymania inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
2. Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców wynoszą 3 lata.

§ 6

1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7

1. Organ, o którym mowa w § 16 niniejszej uchwały, potwierdzi na piśmie, w terminie
14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie pomocy, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w przejrzystym programie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
2. W przypadku podjęcia prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności, przed otrzymaniem pisma, o którym mowa w ust. 1, cały projekt nie kwalifikuje się do pomocy regionalnej.

§ 8

Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w §1 ust. 1 uchwały wynosi
5 (pięć) lat i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w §9 uchwały.

§ 9

1. Maksymalna intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi 40%.
2. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych.
3. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej średniemu przedsiębiorcy, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się
o 10 punktów procentowych.
4. W przypadku sumowania pomocy regionalnej obliczanej na podstawie kosztów inwestycji z pomocą obliczaną na podstawie kosztów zatrudnienia, łącznie intensywność tych pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności, o której mowa w ust. 1, 2 lub 3, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się wówczas jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy oraz wyższej kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (tj. kosztów inwestycji lub kosztów zatrudnienia).

§ 10

Zwolnienia nie stosuje się do pomocy:
1) udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów,
z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
2) uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych,
3) w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; pomoc stosuje się wobec przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami, z wyłączeniem wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne,
o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87,
4) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, węgla, stali oraz włókien syntetycznych.

§ 11

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, nie dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano inwestycję początkową w środki trwałe o kwalifikowanych wydatkach przekraczających 50.000.000,00 euro, obliczonych na podstawie cen i kursów wymiany z dnia przyznania pomocy.

§ 12

1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy §1 ust. 1 uchwały nie podlegają:
1) budynki i budowle związane z działalnością handlową,
2) budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw,
2. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 13

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, jest zobowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie pierwszych 2 lat korzystania z pomocy publicznej, do przedkładania informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników związanych
z inwestycją początkową.
2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z inwestycją początkową: zobowiązany jest do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców ostatnią informację należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym minęły 3 lata od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku przedsiębiorców innych niż wyżej wymienieni, w terminie 15 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy - na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 14

1. Pomoc uzyskana na podstawie niniejszej uchwały nie jest kumulowana z żadną inną pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE ani też z inną pomocą finansowaną ze środków wspólnotowych lub krajowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli wynikiem tej kumulacji byłoby przekroczenie intensywności pomocy określonej niniejszą uchwałą.
2. Pomocy uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały nie kumuluje się z pomocą
de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L. 379 z dnia
28 grudnia 2006 r., str. 5), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli taka kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy przekraczającą intensywność określoną niniejszą uchwałą.

§ 15

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl