Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIX/124/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XIX/124/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Numer uchwały: 124
Numer sesji: 19
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XIX/124/2008
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 7 MARCA 2008r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 406/25,
406/33, 409/1, 409/3, 409/4, 410/2 i 155/16 położonych w miejscowości
Rydzyna, w rejonie ulicy Kościuszki i Kurpińskiego.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
   z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
- art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)


Rada Miejska Rydzyny uchwala:

§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Rydzyna.
2. Planem obejmuje się obszar składający się z działek o numerach ewidencyjnych: 406/25, 406/33, 409/1, 409/3, 409/4, 410/2 i 155/16 o łącznej powierzchni 5.3380 ha. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały kolorem żółtym.

§ 2
Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl