Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

XIV/2004


Protokół Nr XIV/2004
z obrad Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 5 lutego 2004 roku
Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński. Powitał przybyłych na obrady Sesji :
• radnych Rady Miejskiej
• Burmistrza Miasta i Gminy Pan Grzegorza Jędrzej czaka
• Sekretarza Miasta i Gminy Pana Marcina Szargana
• Skarbnika Miasta i Gminy Pana Wojciecha Antoniaka
• radnego Rady Powiatu Pana Zenona Gabryszaka
• sołtysów
• kierowników jednostek organizacyjnych
• zaproszonych gości
Przewodniczący Rady poinformował, że w Sesji uczestniczy 14 radnych.
Porządek obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński przedstawił porządek obrad Sesji.
1. Otwarcie obrad Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym
6. Przyjęcie interpelacji radnych
7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
• zmiany uchwały Nr XL V/3 80/2002 RM Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna , zmienionej uchwałą Nr XI/82/2003 RM Rydzyny z dnia 30 października 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV / 380/2002 RM Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gispodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji w gminie Rydzyna
• przyjęcia budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok
• wniesienia skargi na uchwałę Nr 1085/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kłoda
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbcze
9. Zapytania i wolne głosy
10. Zakończenie obrad Sesji
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad Sesji.Uwag nie było.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady.
Protokół wyłożony był w biurze rady . Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z obrad XIII Sesji. Uwag nie było.
- za przyjęciem protokołu -głosowało 14 radnych /jednogłośnie/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
W zakresie ochrony zdrowia Burmistrz poinformował , że Pani dr Suchecka przedstawi radnym bieżącą informację odnośnie sytuacji w służbie zdrowia . Na obrady sesji przybył radny Pan Jerzy Stróżycki. W Sesji uczestniczy 15 radnych.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za złożoną informację. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w pracach związanych z uchwałą budżetową. W związku z tym brał udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji .
W dniu 15 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Burmistrzem , Sekretarzem i Skarbnikiem na którym omawiano sprawy gimnazjum , ośrodka zdrowia , projektu budżetu oraz bieżące sprawy gminy.
W m-cu styczniu Przewodniczący Rady uczestniczył w uroczystościach noworocznych , w koncercie noworocznym Chóru Halka i Kapeli Zamku Rydzyńskiego. Otrzymał zaproszenie na zebranie bractwa kurkowego. Uczestniczył w obchodach związanych z rocznicą wyzwolenia Rydzyny. W m-cu styczniu podjęto decyzję o zorganizowaniu zabawy samorządowej , która odbędzie się w dniu 21 lutego br.
Odbyło się spotkanie sołtysów na które nie został zaproszony. Na wcześniejszych sesjach omawiano sprawy związane ze służbą zdrowia . Z ust Kierownika Przychodni radni otrzymali zapewnienie , że mimo tego , czy kontrakt będzie podpisany , czy też nie przychodnia będzie czynna . Stało się inaczej . Po nowym roku bez żadnych wyjaśnień , informacji drzwi przychodni były zamknięte . W związku z tym Rada oczekuje od lekarzy wyjaśnień .
Przewodniczący Rady Pan Sibiński zapytał, czy są pytania do sprawozdania złożonego przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady . Pytań nie było .
Pani dr Gaś Suchecka jako były kierownik przychodni zapoznała z postępem prac związanych z likwidacją Przychodni Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej . Z dniem 31.12.2003 roku rozliczono się z takimi instytucjami jak gazownia , energetyka itp. Zawiadomiono organy rejestrowe o likwidacji niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pani Suchecka z przykrością stwierdziła , że mieszkańcy gminy odczuli niedogodności spowododowane zamknięciem przychodni w pierwszych dniach stycznia . Decyzja o zamknięciu przychodni zapadła w dniu 31 grudnia ubr.
Przychodnia została oplakatowana , na drzwiach przychodni wywieszona została informacja gdzie pacjenci mogą zgłosić się w razie potrzeby .
Pani dr Suchecka zapoznała radnych z treścią porozumienia zielonogórskiego omawiając poszczególne punkty . Następnie omówiła ustalenia . Obecnie przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-mej do 18-tej. Z wcześniejszych zaleceń NFZ obowiązywałyby dyżury lekarza człodobowo . Fundusz nie dopu­szczał żadnej innej formy . Rozmowy zakończono w dniu 6 stycznia br. a przychodnia otwarta została w tym samym dniu o godz, 10, 30 .

Zakończenie likwidacyji niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej nastąpi z dniem 31 marca br. i do tego czasu nie zmieni się szyld przychodni.
Dyżury całodobowe w dni wolne i dni świąteczne pełni izba przyjęć w szpitalu. Pani Suchecka nie zgodziła się z zarzutami Przewodniczącego Rady Miejskiej. Od l lutego br w przychodni nie funkcjonuje laboratorium , w tej sprawie podpisano umowę na wykonywanie wszelkich analiz z laboratorium w Lesznie przy ul. Skarbowej. We wszystkie wtorki przyjeżdża do Rydzyny laborantka , która pobiera krew do badania. W przypadku pilnych sytuacji krew pobierana jest przez pielęgniarkę , która materiał dostarcza do labolatorium . Przystosowanie laboratorium do odpowiednich warunków kosztowałoby około 50 tyś. złotych Podpisano większy kontrakt na opiekę ginekologiczną . Obecnie przyjmuje 2 lekarzy . Funkcjonuje poradnia wad postawy.
Pani Suchecka poinformowała , ze zespół przychodni będzie pracował tak aby nie było pretensji ze strony chorych. Z chwilą podpisania porozumienia zmieniony zostanie szyld przychodni i pieczątka.
Przewodniczący Rady uważa , że działania Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowały dra­styczne pociągnięcia , które odczuli przede wszystkim chorzy. Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do informacji przedstawionej przez Panią dr Suchecka.
Radny Pan Adam Kubacki stwierdził, że uwagi dot. działania służby zdrowia kierowane są przede wszystkim do radnych. Radnego nie przekonała argumentacja dot. likwidacji laboratorium. Pani dr Suchecka odpowiedziała , że wyniki analizy wykonane są już w dniu następnym. Zdaniem Pani dr Sucheckiej inwestowanie w laboratorium nie ma sensu. Radny Pan Krzysztof Kwiatoń - dotychczas materiał do analizy można było pobierać codziennie. Co w sytuacji jeżeli krew pobrana musi być np. w środę. Pani dr. Suchecka odpowiedziała , że w takiej sytuacji krew pobiera pielęgniarką i dostarcza do laboratorium .
Rada Pani Irena Czabajska wyraziła zadowolenie z powodu zwiększenia kontraktu w zakresie poradni K . Pani Czabajska zapytała , czy ograniczone jest wydawanie skierowań na badania mamograficzne. Otrzymała odpowiedź , że są ograniczenia w badaniach profilaktycznych. Pani dr Suchecka odpowiedziała , że z dniem l września 2004 roku zrezygnowano z badania cytologicznego szyjki macicy. Pani Suchecka zgodziła się z wypowiedzią dot. ograniczenia badań profilaktycznych. Innych pytań nie było. Interpelacje radnych .
Radny Pan Stefan Szmania wniósł 2 interpelacje.
l/ dot. stanu drogi w Rydzynie od bramy SOSW do boiska sportowego. Wcześniej droga ta była utwardzona. Obecnie są dziury , wyrwy . Po prostu droga jest w złym stanie. Radny proponuje zastanowić się w jaki sposób drogę naprawić. Proponuje w tej sprawie skontaktować się z konserwatorem zabytków.
11 Radny zapytał w jaki sposób z funduszy strukturalnych można wspierać różne inicjatywy. Radny Pan Adam Kubacki wniósł kilka interpelacji. l/ wnosi aby radca prawny uczestniczył również we wspólnych posiedzeniach komisji rady. 2/ wniósł uwagę dot. zniesionych dyżurów stomatologicznych w soboty i niedziele . 3/ w ostatnim czasie w Rydzynie obserwuje się wiele zniszczeń mienia. Radny wnosi o wprowa­dzenie czujności w zakresie tworzenia się grup nieformalnych. Radny Pan Stanisław Andrzejewski wniósł 3 interpelacje . l/straż w Dąbczu buduje drugi garaż . Radny zapytał, czy jest możliwość zakupić materiały budowlane.
11 droga polna na zapłociu Dąbcza od P. Piotrowiaka w kierunku osiedla jest w bardzo złym stanie .
3/ wybite są szyby na przystankach autobusowych. Radny zapytał, czy znani są sprawcy tego czynu.

Radna Pani Irena Czabajska wniosła kilka interpelacji.
l/ dot. utwardzenia ścieżki dla pieszych wzdłuż drogi nr 5 na odcinku od krzyżówki w kierunku do bazy SKR
11 dot. utwardzenia drogi na zapłociu Kłody przy posesji P. Kaszuby. Zwrócić uwagę Panu Kaszubie na spływającą wodę deszczową wprost na drogę. 3/ w Kłodzie znajduje się budynek , który grozi zawaleniu . Wnosi o wszczęcie postępowania w tej sprawie.
Innych interipelacji nie było.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do wniesionych inter­pelacji.
Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak stwierdził, ze interpelacje w większości dot. dróg. Burmistrz zgodził się , że drogi są w fatalnym stanie. W większości stan dróg uległ pogorszeniu po inwestycji kanalizacji . W projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe na wykonanie nowych nawierzchni m.in. na ul. Tylnej , Młyńskiej Górze , Ponatowskiego oraz na remonty. Urząd MiG złożył w cukrowni zapotrzebowanie na żużel, który odebrać można własnym trans­portem . Jeżeli warunki pogodowe pozwolą to przystąpimy do remontów dróg. Zadania te łączą się z wykonaniem odcinka drogi od OSW w kierunku boiska sportowego , gdzie z pewnością niezbędna jest zgoda konserwatora zabytków. Urząd MiG wystąpi z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na remonty dróg.
W tym miejscu Burmistrz poinformował, że powstały związek turystyczny " Region Leszno " również występuje o środki finansowe z funduszy strukturalnych na budowę ścieżki rowerowej. Wnioski będą realizowane od l maja br.
Burmistrz poinformował, że planuje się docieplenie budynku szkolnego w Dąbczu . W związku z tym złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na ten cel. Obecność radcy prawnego na wspólnych posiedzeniach komisji jest rzeczą oczywistą . Odnośnie dyżurów stmatologicznych, Burmistrz na to pytanie nie udzielił odpowiedzi. W zakresie grup nieformalnych , zagrożenie takie istnieje i występuje w każdej gminie . W tym przypadku działanie policji musi być skuteczniejsze. Obecnie zauważa się brak komunikacji pomiędzy mieszkańcami a policją . Burmistrz uważa , że ta sytuacja musi ulec zmianie . Zostanie dopracowana forma współpracy . Urząd MiG dofinansowuje miejscową policję w postaci zakupu paliwa.
Na wniosek radnych wybudowana została ścieżka dla pieszych w kierunko SKR. Urząd MiG wystąpi z pismem do zarządu dróg o utwardzenie ścieżki. Odnośnie rozbiórki walącego się budynku mieszkalnego w Kłodzie należącego do P. Wojciechowskiego. Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie prowadzona była korespondencja z nadzorem budowlanym. Niemniej sprawa zostanie ponowiona.  W zakresie remizy strażackiej w Dąbczu - zinwentaryzowane zostaną materiały , które się tam znajdują a następnie wystąpimy o usunięcie. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie. Podjęcie uchwał :
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 RM Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna , zmienio­nej uchwałą Nr XI/82/2003 RM Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 RM Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu. Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 15 radnych /jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XIV/ 103/ 2004.
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok. Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że zgodnie z § 12 uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej projekt uchwały poddany był opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , opinie przedstawiaj ą wszystkie komisje rady , Burmistrz przed­stawia stanowisko do wniosków zawartych w opiniach stałych komisji rady. Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Pana Jędrzejczaka o przedstawienie projektu budżetu wraz z opinią RIO .
Burmistrz Pan Jędrzej czak odczytał projekt uchwały oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz zapytał, czy jest konieczność czytania całej opinii RIO. Radni opinię otrzymali , która omawiona była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady odpowiedział, że zgodnie z uchwałą o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej opinię należy odczytać w całości.
Radny Pan Jerzy Stróżycki - radni posiadają opinie RIO . W związku z tym proponuje aby Burmistrz odczytał wniesione zastrzeżenia.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński zaproponował Burmistrzowi odczytanie I części opinii oraz wniesione uwagi.
Burmistrz Pan Jędrzejczak omawiając wniesione uwagi poinformował, że najpoważniejsza uwaga dot. kwoty związanej z pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym podjęta w dniu dzisiejszym uchwała wprowadzająca zmiany dot. zaciągnięcia pożyczki.. Wskazane uwagi wprowadzono do projektu budżetu. Burmistrz przedstawił materiały na podstawie których opracowano projekt budżetu. Następnie przedstawił składniki, które składają się na dochody gminy , wysokość subwencji ogólnej , subwencji oświatowej.
W dalszej kolejności Burmistrz omówił w zarysie wydatki gminy . Burmistrz Miasta i Gminy Pan Grzegorz Jędrzejczak przedkładając projekt budżetu wnosi do Wysokiej Rady o przyjęcie budżetu wraz z wniesionymi poprawkami. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu , Finansów , Rozwoju Gospodarczego oraz do Spraw Współpracy z Zagranicą przedstawił opinię , która jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik do protokołu .
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Grzegorz Frąckowiak przedstawił opinię , która jest pozytywna.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia , Sportu i Rekreacji oraz do Spraw Rodziny i Młodzieży Pan Stefan Szmania przedstawił opinię , która jest pozytywna . Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Kubacki przedstawił opinię Komisji. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt. Uwagi wniesione przez komisje zostały wyjaśnione . Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Opinia jest pozytywna.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Radny Pan Jerzy Stróżycki - opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna. Jednakże radny Pan Stróżycki ma kilka pytań , uwag.
l/ w zakresie budowy hali sportowej zapisane są wyłącznie środki własne.Co jest przyczyną, że nie wprowadzono innej formy finansowania. 11 dot.inwestycji kanalizacji
3/ sprawa budowy boiska sportowego przy gimnazjum 4/ sprawa następna dot. budowy nowej świetlicy w Kłodzie . Zachodzi pytanie , czy jesteśmy w stanie podjąć nowe zadanie inwestycyjne przy obecnych zadaniach. 5/ W zakresie zastrzeżeń RIO - radny proponuje na przyszłość przygotować projekt budżetu bardziej czytelnie.
Pan Jerzy Walkowiak zapytał Przewodniczącego , czy może zabrać głos w zakresie projektu budżetu.
Przewodniczący Rady wyraził zgodę.
Pan Walkowiak zapytał, czy radni zapoznali się z wnioskami poszczególnych rad sołeckich , które złożyły zapotrzebowanie na zakup sprzętu , artykułów do wyposażenia świetlic. Innych pytań nie było.
Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzej czak udzielił odpowiedzi na wniesione pytania. W zakresie środków poza budżetowych na budowę hali sportowej . Burmistrz poinformował, że czyniono starania o fundusze z Totolotka. Otrzymano odpowiedź , że w 2004 roku nie ma możliwości uzyskania środków. Dlatego wystąpiono o środki do innych funduszy. Rozstrzygnięcie nastąpi w połowie roku. W przypadku otrzymania środki wprowadzone zostaną do budżetu. Odnośnie boiska przy gimnazjum. Zgadza się , że młodzież nie ma gdzie ćwiczyć . Zadanie to zapisane jest w pozycji oświata w remontach , modernizacji. Kanalizacja w roku 2004 zejdzie z zadania gminy.
W zakresie świetlicy w Kłodzie. W pierwszej wersji rozpatrywano kapitalny remont tego obiektu , jednakże stwierdzono , że obiekt nie będzie spełniać oczekiwań . Dlatego podczas prowadzonych rozmów z komisjami proponowano aby obiekt sprzedać lub przeznaczyć na mieszkania. W zwią­zku z tym pomysł zaplanowania budowy sali w Kłodzie , która spełniałaby rolę przy boisku i przedszkolu . Burmistrz zdaje sobie sprawę z obowiązku Jednakże uważa , że budowa nie jest zadaniem , które zaważyłoby na realizacji budżetu.
Burmistrz przeprosił za drobne pomyłki w projekcie budżetu , które na bieżąco były usuwane. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne i zakupy do świetlic . Wpłynęły 4 pisma od samorządów wiejskich . W projekcie budżetu zapisana jest pozycja - zakup pozostałych usług . Z tej pozycji finansowane będą potrzeby w zakresie dofinansowania świetlic , zakupione zostaną materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich. Przewodniczący Rady Pan Sibiński podziękował Burmistrzowi za złożone wyjaśnienia . Przewodniczący Rady zapytał, czy wyjaśnienia były wystarczające . Uwag nie było.
Przewodniczący Rady przystąpił do wnoszenia poprawek do budżetu na 2004 rok. Po uzupełnieniu poprawek Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem poprawek , które wniósł Burmistrz Miasta i Gminy .
- za przyjęciem wniesionych poprawek -głosowało 15 radnych/jednogłośnie/.
Po przegłosowanych wniesionych poprawkach Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt budżetu miasta i gminy na 2004 rok.
- za przyjęciem budżetu miasta i gminy na 2004 rok - głosowało 15 radnych/jednogłośnie/.
Uchwała została przyjęta i nosi nr XIV / 104/ 2004.
Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak podziękował radnym za podjęcie uchwały. Podziękował
kierownikom jednostek budżetowch za prace przy konstrukcji budżetu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po przerwie.
- Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 1085/2003 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że Rada Miejska w dniu 8 grudnia 2003 roku
podjęła uchwałę o zwolnieniu w podatku od nieruchomości w latach 2004-2008 podmiotów,
które w wyniku inwestycji utworzą dodatkowe miejsca pracy . Uchwała ta została przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii, która orzekła nieważność § l ust. 3 pkt.
2,3,4i5 .
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały .
Zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu.
Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 15 radnych /jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XIV / 105 / 2004.
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kłoda. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący poprosił Pana Andrzej Tomczyka o omówienie projektów uchwał w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu w Kłodzie i w Dąbczu.
Pan Andrzej Tomczyk poinformował, że plan w Kłodzie dot. kompleksu gruntów w rejonie
oczyszczalni ścieków , które przeznaczone będą na cele przemysłowe .
Plan w Dąbczu dot. obszaru , który przekształcony będzie na działki budowlane. Właściciel gruntu
zobowiązał się do pokrycia kosztów związanych z przystąpieniem do planu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do wyjaśnień przedstawianych przez Pana Tomczyka.
Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania prze­strzennego we wsi Kłoda -głosowało 15 radnych /jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XIV /l 06 / 2004.
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbcze. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 13 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - 2 radnych Uchwała została przyjęta i nosi nr XIV / 107 / 2004. Zapytania i wolne głosy .
O glos poprosił Pan Jerzy Walkowiak - pytanie dot. organizowanych zajęć i zabaw dla dzieci w okresie ferii.
Pan Walkowiak zapytał, czy zajęcia prowadzone były również w innych miejscowościach. Pan Walkowiak zaproponował aby w przypadku niemożności zorganizowania zajęć w danej miejscowości dowieść dzieci do Rydzyny.
Pan Walkowiak zapytał, co ze statutami sołeckimi , które uchwalone były na sesji w m-cu wrześniu 2003 roku.
Pan Walkowiak wniósł pretensje do Rady , która niemalże w 99% była za przekształceniem w służby zdrowia. Pretensje ma również do kierownika przychodni, która zapewniała , że nie pozostaniemy bez opieki.
Pan Walkowiak zapytał, jaki obecnie rada ma wpływ na zmiany w służbie zdrowia. O głos poprosił Pan Zenon Gabryszak , który wrócił do pisma skierowanego do Burmistrza w dniu 4 grudnia 2003 roku. Udzielona odpowiedź była niekonkretne . Jako podatnik gminy ma prawo posiadać informację nt. zadłużeń , w jaki sposób zadłużenia są ściągane.
Jako radny Rady Powiatu wnósł interpelację w imieniu pracowników kombinatu a dot. uregulowa­nia zaległych płac.
Pan Gabryszak zapytał, jakie stanowisko zajął Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej odnośnie dotacji na budowę ośrodka zdrowia .
Pan Gabryszak prosi o informację Jakie gmina poniosła koszty związane z remontem świetlicy w Moraczewie.
Czy Kombinat posiada podpisaną umowę na użytkowanie gruntów. Pan Gabryszak zapytał z czego wynika obniżenie subwencji oświatowej. Poruszył sprawę bezrobocia , które w gminie Rydzyna wzrasta . Pan Gabryszak wnosi do Przewodniczącego Rady aby na sesji szczegółowiej omawiał projekty uchwał.
Innych pytań nie było.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński zapewnił, że projekty uchwał będzie omawiał szczegółowiej . Burmistrz Pan Jędrzejczak ustosunkował się do wniesionych pytań. Odnośnie ferii zimowych. Plan zajęć przesłany został do wszystkich miejscowości. Szczegółową odpowiedź na to pytanie udzieli Kierownik ROK Pan Stankiewicz. Pytanie dot. statutów sołectw . Obecnie statuty są w druku w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Odnośnie odpowiedzi na wniesione pismo Pana Gabryszaka. Burmistrz uważa , że odpowiedź udzielona była szczegółowo. Zdania takiego była również Komisja Rewizyjna . Burmistrz nie udzieli odpowiedzi na pytanie jakie podmioty posiadają zaległości podatkowe ponieważ objęte jest to ochroną danych osobowych. Na pytanie dot. zaległości kombinatu odpowie Skarbnik. Jednakże Burmistrz zdementował informację , że zaległość wynosi l mln. złotych.
Odnośnie środków finansowych na budowę przychodni Burmistrz poinformował, że gmina zwróciła się do Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z pismem w sprawie anulowania zwrotu dotacji. Gmina obiektu nie sprzedała , zmienił się jedynie użytkownik Dalej Burmistrz poinformował, że są wątpliwości innego rodzaju a mianowicie , czy otrzymane środki wykorzystane były prawidłowo.
Burmistrz szczegółowo przedstawił koszty związane z remontem świetlicy w Moraczewie od 1999 roku. Odpowiedź taka zostanie udzielona P. Gabryszakowi na piśmie . Agencja Nieruchomości Rolnej zwóciła się do Burmistrza o opinię dot. gospodarstwa rolnego w Jablonnie. Jak wcześniej Burmistrz informował obecny na posiedzeniu komisji rolnictwa Pan Lorek przyjął sugestie komisji dot. podziału gospodarstwa , które przekazał do Agencji w Poznaniu.
Burmistrz wraz z Komisją Rolnictwa opinię taką przekazał do Agencji w Poznaniu. Termin przetargu nie jest znany.
W zakresie subwencji oświatowej - w roku 2003 zawyżona była ilość dzieci. Liczba ta została sprostowana w 2004 roku . W związku z tym subwencja obniżona została o ok. 300 tyś. złotych. Z informacji jaką Burmistrz posiada inne gminy również posiadaj ą obniżoną subwencję. Odnośnie bezrobocia - Burmistrz wraz z radnym Panem Kwiatoniem uczestniczył w naradzie dot. bezrobocia. W gminie Rydzyna ilość bezrobotnych nie uległa zmniejszeniu . Idąc na przeciw bezrobociu Rada Miejska podjęła uchwałę o zwolnieniu w podatku od nieru­chomości inwestorów , którzy w wyniku inwestycji zwiększą ilość zatrudnionych. Uchwała ta po podjęcu przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba orzekła nieważność . W związku z tym w dniu dzisiejszym podjęta została uchwałą o zaskarżeniu uchwały RIO. Jeżeli Sąd uzna , że racja jest po stronie RIO , to dla gminy będzie to porażka. Pan Zenon Gabryszak w dalszym ciągu nie usłyszał odpowiedzi dot. zaległości podatkowej kombinatu.
Burmistrz odpowiedział, że tu obecnie nie może przekazać informacji dot. zaległości kombinatu. Pan Ryszard Stankiewicz Kierownik ROK poinformował, że ferie trwały l O dni. ROK poza Rydzyna prowadził zajęcia w 5 wioskach . Informacja o prowadzonych zajęciach była wystarczająca . Przygotowano afisze , ulotki, informacja znajdowała się w gazecie ABC , Panoramie Leszczyńskiej , Gazecie Poznańskiej. ROK ofertę przygotował dla wszystkich świetlic.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński wypowiedź Kierownika ROK skomentował i stwierdził, że ROK pracuje nie tylko w Rydzynie lecz na całej gminie. Sekretarz Pan Marcin Szargan w zakresie statutów sołeckich. Statuty skierowane zostały do opublikowania . Wojewoda wniósł swoje zastrzeżenia dot. zapisu w relacji przewodniczący rady sołeckiej - sołtys .
W zakresie służby zdrowia - gmina nie ma prawnego wpływu na działalność , może podejmować działania w formie inspirującej. Usługodawcą jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Radny Pan Krzysztof Kwiatoń jako członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna kontrolowała adaptację ośrodka zdrowia i zbadała sprawę podpisania umowy na dotację. Stwierdzono brak protokołu komisji przetergowej , rozbieżności w datach związanych z terminiem składania ofert. W związku z powyższym zgłoszono sprawę do zbadania. Prawdopodobnie dotacja będzie podlegała zwrotowi lecz z innego powodu .
Na tym Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński zakończył obrady XIV Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady podziękował radny, gościom za udział w obradach Sesji.


Protokółowała:                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyna

Bogumiła Piotrowiak                                                                                                               Ryszard Sibiński


Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl