Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

XV/2004


Protokół Nr XV / 2004
z obrad Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 25 marca 2004 roku
Otwarcia obrad XV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Ryszard
Sibiński. Powitał przybyłych na obrad Sesji :
- radnych Rady Miejskiej
- Burmistrza Miasta i Gminy Pana Grzegorza Jędrzejczaka
- Sekretarza Miasta i Gminy Pana Marcina Szargana
- Skarbnika Miasta i Gminy Pana Wojciecha Antoniaka
- radnych Rady Powiatu Pana Zenobiusza Wyrodka i Pana Zenona Gabryszaka
- sołtysów
- zaproszonych gości
Przewodniczący Rady poinformował, że obecnie w obradach Sesji uczestniczy 13 radnych. Radny Pan Jerzy Jankowski usprawiedliwił nieobecność z powodu pobytu w sanatorium. Radny Pan Marian Andrzejewski usprawiedliwił spóźnienie z powodu wyjazdu na pogrzeb. Porządek obrad Sesji :
1. Otwarcie obrad Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej
4. Informacja Burmistrza MiG z pracy w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym
6. Przyjęcie interpelacji radnych
7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje
8. Podjęcie uchwal w sprawie:
- sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne
- zamiany nieruchomości stanowiącej mienie gminne na grunty stanowiące własność Pani Bogumiły Kmieć i k
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów będących w posiadaniu Zamku SIMP w Rydzynie
- zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok
- zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Leszno zadań w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej
- ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
- zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. jak również trybu ich pobierania
- zasad używania herbu i flagi gminy Rydzyna
- diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny
- ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny
9. Zapytania i wolne glosy
K). Zakończenie obrad Sesji
Przewodniczący Rady zapytał , czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad Sesji.
Uwag ani innych propozycji nie było.
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował . że protokół z obrad XIV sesji był do wglądu w biurze
rady.
Zapytał , czy są pytania względnie uwagi do protokołu.Uwag nie było.
- za przyjęciem protokołu z obrad XIV Sesji -głosowało 13 radnych Protokół został przyjęty.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Pana Grzegorza Jędrzej czaka o przedstawienie informacji.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady poinformował, że w m-cu lutym odbyła się zabawa samorządowa. Przewodniczący podziękował organizatorom za przygotowanie zabawy . Komitet organizacyjny przedstawił rozliczenie z zabawy , które jest do wglądu. Przewodniczący uczestniczył w zebraniach wiejskich , gdzie wnoszono sprawy w zakresie dróg , oświetlenia . Wnoszono o remont świetlic.
Wprowadzono w świetlicach zajęcia dla dzieci. Przewodniczący Rady podziękował sołtysom tych świetlic za przygotowanie poczęstunku dla dzieci. W związku z tym Przewodniczący wniósł prośbę do pozostałych sołtysów aby włączyli się w do tego przedsięwzięcia . W dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady , Jego Zastępców z Burmistrzem.
Przewodniczący Rady uczestniczył w posiedzeniach Komisji . Pełnił dyżury. Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Burmistrza i Przewodniczącego w zakresie przedstawionych informacji. Pytań nie było. Interpelacje radnych.
Radny Pan Jerzy Stróżycki wniósł 2 interpelacje.
l/ zapytał kiedy nastąpi zakończenie budowy chodnika łączącego ul. Dembowskiego przy czerwonej szkole.
2/ dot. doprowadzenia do porządku przystanków autobusowych / uzupełnienie rozkładów jazdy , mycie szyb , uzupełnienie koszy do śmieci /. Radny Pan Adam Kubacki wniósł kilka interpelacji.
l/ dot zakupu węży strażackich do takich wsi jak : Tworzanki, Maruszewo , Augustowo.
2/ dot. ogródka zabaw dla dzieci. Chodzi o wprowadzenie i przestrzeganie wprowadzania psów.
3/ radny zapytał co dalej z obiektem po byłej łaźni.
4/ na bieżnię boiska sportowego nawieziono żużel . Radny zapytał, czy nie należałoby żużla prze-wałować.
5/ radny poraz kolejny wnosi o naprawę względnie rozbiórkę budynku gospodarczego należącego do wspólnoty budynku przy ul. Paderewskiego . Budynek ten przylega do ul. Mickiewicza. Radny zapytał, czy nie ma możliwości prawnych spowodowania naprawy lub rozbiórki budynku. Radny Pan Witold Żętkowski poparł wypowiedź radnego Pana Stróżyckiego. Przystanki autobusowe wymagają przeglądu . Np. w Tworzanicach przystanek wymaga malowania. Radna Pani Irena Czabąjska - wzdłuż rowu polskiego wycięto topole. Drewno grube zabrano , natomiast gałęzie pozostały i tamują bieg wody w rowie. Radny Pan Stefan Szmania wniósł 2 interpelacje.
l/ dot. drogi do Tworzanek . Na wysokości kortów zniszczony został pachołek. Przejeżdżają samochody.
2/ dot usytuowanych tablic na okoliczność podpisania współpracy z Grawe w Holandii. Współ­praca została zerwana a tablice istnieją . Radny proponuje tablice usunąć. Przewodniczący Rady Pan Sibiński wniósł o wyrównanie drogi i zasypanie niecki na ul. Pompeo Ferrariego .
Następnie Przewodniczący zapytał, czy dokonano likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz czy dokonano przekazania majątku , sprzętu. Radna Pani Weronika Apolinarska poinformowała , że w świetlicy w Nowejwsi było włamanie. Radna zastanawiała się , czy włamanie nie było spowodowane złym stanem okien. Wnosi o naprawę okien w świetlicy.

Radny Pan Waldemar Szewczyk - wyjazd z Ośrodka Zdrowia jest mało widoczny . Wnosi o ustawienie lustra.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił Burmistrza Pana Jędrzejczaka o udzielenie odpowie­dzi na wniesione interpelacje. Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak udzielił odpowiedzi na wniesione interpelacje.
- odnośnie chodnika wzdłuż czerwonej szkoły i dalej do ul. Dembowskiego Burmistrz odpowiedział, że odcinek tej drogi stanowi m. in. drogę dojazdową do przyległego pola dlatego odcinek ten zostanie utwardzony , nie będzie kładziona kostka chodnikowa. Odnośnie przystanków autobusowych. Zwrócono się do właścicieli przystanków o uporządkowanie. Było zapewnienie , że przystanki zostaną uporządkowane. Odnośnie zakupu węży strażackich . Urząd MiG stara się systematycznie uzupełniać braki w tym zakresie. Pan Gorwa odpowiedzialny za sprawy finansowe OSP w pierwszej kolejności uzupełnia brakujący sprzęt do jednostek , które włączone są do systemu pomocy. Odnośnie placu zabaw .Temat coraz częściej pojawia się w dyskusji. M.in. odnośnie ogrodzenia. Są różne pomysły ogrodzenia. Jeżeli chodzi o psy. Jest tablica zakazująca wprowadzanie psów. W tym miejscu Burmistrz zwrócił się do Kierownika Policji o kontrolowanie tego miejsca. Budynek łaźni jest własnością prywatną.
Żużel na bieżni-jeżeli pogoda pozwoli, żużel zostanie wyrównany i utwardzony.
Odnośnie budynku przyległego do ul. Mickiewicza. Wspólnota mieszkaniowa nie wyraża zgody na rozbiórkę tego budynku. Burmistrz kilkakrotnie interweniował w tej sprawie w nadzorze budowlanym.
Sprawa pozostawionych gałęzi po ścince topoli. Burmistrz zleci sprawdzenie tego faktu. Zniszczony pachołek przy drodze wzdłuż fosy na wysokości kortów zostanie uzupełniony. Tablice upamiętniające współpracę z gminą Grawe - zerwanie współpracy nastąpiło nie tylko ze strony gminy Rydzyma. Jeżeli jest taka wola , tablice zostaną usunięte. Burmistrz zna stan dróg na terenie miasta i gminy . W budżecie zapisana jest kwota na remonty dróg . Drogi są na bieżąco naprawiane . Burmistrz prosi o cierpliwość w tej sprawie. Proces likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dobiega końca. Po dokonaniu inwentaryzacji nastąpi spotkanie z kierownictwem przychodni w celu omówienia spraw związanych z użyczeniem , sprzedażą sprzętu itp. Podpisana jest umowa na użytkowanie budynku przychodni.
Jeżeli chodzi o lustro przy wyjeździe z przychodni . Zdaniem Burmistrza nie jest to zbyt wielki koszt. Lustro można zamontować.
Burmistrz nie zna tematu włamania do świetlicy w Nowejwsi . Obecny na Sesji Kierownik Komisariatu potwierdził włamanie do świetlicy w Nowejwsi. Włamanie nastąpiło na skutek wypchnięcia okna . Okna nie domykają się , są zniszczone. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński podziękował Burmistrzowi za odpowiedzi na wniesione interpelacje. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Na obrady sesji przybył radny Pan Marian Andrzejewski. Po przerwie. Podjęcie uchwał :
- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. / druk nr 111 / Przewodniczący Rady poprosił Pana Andrzeja Tomczyka o omówienie projektów uchwał. Pan Andrzej Tomczyk omówił projekt uchwały dot. sprzedaży . Grunty po podjęciu uchwały można przygotowywać do zbycia w formie działek. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie gminne na grunty stanowiące własność P. Kmiecik .Zamiana ma na celu wygospodarowanie działek budowlanych. Żadna działka przed zamianą nie stanowiłaby dzałki budowlanej. W wyniku zamiany przygotowane zostanie około 21 działek. Pytań do przedstawionego wyjaśnienia nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych /jednogłośnie/.

Uchwała została przyjęta i nosi nr XV /108/ 2004.
- Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie gminne na grunty
stanowiące własność Pani Bogumiły Kmiecik.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem . / na druku nr 110 /.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych ./jednogłośnie /. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 109/ 2004.
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za
wieczyste użytkowanie gruntów będących w posiadaniu Zamku SIMP w Rydzynie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem / druk nr 109 /.
Rada Miejska Rydzyny każdego roku podejmuje taką uchwałę. Dot. terenów zielonych m .in.
parku .
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych /jednogłośnie /. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV/110/ 2004.
- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.
Skarbnik Pan Wojciech Amoniak omówił projekt uchwały przedstawiając dochody i wydatki
określone w projekcie .
Uchwała o zmianach w budżecie jest pierwszą uchwałą w roku bieżącym
Przewodniczący Rady stwierdził, że do projektu dołączone są załączniki i uzasadnienie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 118.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
- za przyjęciem uchwały -głosowało 14 radnych/jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV /lii/ 2004 .
- Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Leszno zadań w
zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały na druku nr 112.
Zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych /jednogłośnie / Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 112/ 2004.
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt na druku nr 113
Poprosił Panią Ingę Kaminiarz o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Inga Kaminiarz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała , że z dniem
l marca br. OPS stanowi oddzielny zakład budżetowy . W związku z tym obowiązek ustalenia
wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady wyjaśnił ,że wartość punktu nie zmienia wysokości obecnego
wynagrodzenia.
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały -głosowało 14 radnych/jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 113 / 2004.

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały na druku nr 114. Pani Inga Kaminiarz poinformowała , że usługi opiekuńcze są zadaniem gminy. Od l stycznia br. zmieniły się zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej . Pani Kaminiarz poinformo­wała , że obecnie 4 osoby z naszej gminy przebywają w takich ośrodkach. Pytań do przedstawionego projektu nie było.

- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych/jednogłośnie / . Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 114/ 2004 .
- Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy Rydzyna.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały na druku nr 115.
Sekretarz Pan Marcin Szargan poinformował, że Rada uchwalając statut ustaliła wzór herbu i flagi.
Zapisano , że zasady używania herbu i flagi określone zostaną w oddzielnej uchwale.
Sekretarz omówił projekt uchwały.
Radny Pan Jerzy Stróżycki zapytał Jak w świetle tej uchwały będzie wyglądało używanie nalepek
^ herbem Rydzyny.
Sekretarz Pan Szargan odpowiedział, że § 4 ust. 2 określa używanie herbu i flagi, tzn. należy
posiadać zgodę Burmistrza na używanie.
Innych pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych /jednogłośnie /. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 115 / 2004.
- Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Miesz­kańców Rydzyny.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały na druku nr 116.
Sprawę podwyższenia diet dla sołtysów omawiano na posiedzeniach komisji oraz spotkaniu soł-^ tysów w dniu 22 marca br. Biorąc pod uwagę koszty oraz dodatkowe obowiązki radnych i sołtysów Rada postanowiła zwiększyć wysokość diet. Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały -głosowało 14 radnych /jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 116/ 2004.
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały na druku nr 117. Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych /jednogłośnie/. Uchwała została przyjęta i nosi nr XV / 117 / 2004. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie .
Zapytania i wolne głosy.
O głos poprosił Pana Jerzy Walkowiak , który ustosunkował się do wysokości diet dla sołtysów. Przedstawił Radzie zadania jakimi zajmuje się sołtys Jest organem pomocniczym gminy. W osta- / tnim okresie sołtys organizuje również spotkania z dziećmi. Pan Walkowiak zaproponował przewodniczącemu komisji oświaty P. Stróżyckiemu aby zainteresował się zajęciami prowadzonymi w świetlicach z dziećmi. Pan Walkowiak poinformował, że sołtysi nie zostali zaproszeni na posiedzenie komisji rady. Pan Walkowiak przekazał uwagi sołtysów a dot. odebrania zwrotu abonamentu telefonicznego. Pan Walkowiak poinformował o założeniu Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Rydzyna , które stowarzysza 14 sołtysów. Stwarzyszenie podlegało będzie pod Stowarzyszenie Wielkopolskie. Na przewodniczącego stowarzyszenia wybrano P. Jerzego Walkowiaka , Jego zastępcę P. Kazimierza Pietrzaka , skarbnika P. Jolantę Pajęcką , Jej zastępcę P. Daniele Jakubowską. Pan Walkowiak ustosunkował się do stanu przystanków autobusowych , które obklejane są plakatami, których nie ma kto zdjąć . P. Walkowiak proponuje podjąć uchwałę o zakazie wywieszania plakatów na przystankach autobusowych. Następnie Pan Walkowiak wniósł uwagi odnośnie braku gospodarza pałacu w Nowejwsi . Złomiarze grasują, obecnie wyłamują rury .
Przewodniczący Rady pogratulował Panu Walkowiakowi wyboru na Przewodniczącego Stowarzyszenia Sołtysów . Życzył dobrych wyników w pracy. O głos poprosił Pan Zenon Gabryszak - wyraził zdziwienie o jednomyślności radnych w zakresie podjętej uchwały o podwyższeniu diet dla radnych . Następnie ustosunkował się do procesu ściągalności zaległości podatkowych. Pan Gabryszak otrzymał wiadomość , że w Kłodzie odbyło się zabranie wiejskie na którym radna P. Czabajska oraz Burmistrz bardzo źle wypowiadali się o radnych Rady Powiatu P. Gabryszaku i P.Łaszczyńskim Dalej Pan Gabryszak poinformował, że wraz z radnym Panem Łaszczyńskim robili wszystko aby
remont ulicy Kościuszki wszedł do zadania na 2004 rok. O głos poprosił Pan Krzysztof Piwoński - ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza a dot. przystanków autobusowych. Prosił o wyjaśnienie , czy zmieniło się coś ponieważ wcześniej Zarząd Dróg i Wojewoda przystanki PKS przekazali w zarządzanie gminom.
Pan Piwoński nie usłyszał odpowiedzi na pytanie dot. właściwego używania herbu Rydzyny.Zapytał, co np. z nalepkami z herbem , które rozdano w dużej ilości i są używane.Następnie P. Piwoński ustosunkował się do subwencji oświatowej , która rzekomo jest niższa z
uwagi na błąd w naliczeniu ilości uczniów . Z publikacji wynika , że subwencja na 2004 rok nie jest niższa w porównaniu do roku 2003. Pan Piwoński zapytał, czy gmina posiada dokument mówiący o tym , że zawyżoną subwencję z tyt. mylnego naliczenia należy zwrócić.
Pan Piwoński ustosunkował się podjętej uchwały dot. diet dla radnych oraz do kosztów utrzymania
administracji , które obecnie są zdecydowanie wyższe.Przewodniczący Rady Pan Sibiński wypowiedź P. Piwońskiego skomentował i stwierdził, że decyzja taka zawsze będzie wzbudzała emocje. Wysokość diet nie odbiega od diet w gminach
ościennych O głos poprosił Pan Jan Przewoźny - sprawę zakupu węży strażackich wnosił kilkakrotnie.
O głos poprosił Pan Stanisław Kasprzak - w wypowiedzi wrócił do tradycji organizowania
konkursu " Ładnia wieś - ładna zagroda " oraz do organizowanych turniejów wsi. P. Kasprzak
proponuje wrócić do tej tradycji.
O głos poprosił Pan Eugeniusz Łaszczyński .
l/ Prosił o sprawdzenie braku oświetlenia ulicznego na ul. Jana z Czerniny.
11 ustosunkował się do wydarzeń na zebraniu wiejskim w Kłodzie , gdzie pomówiono radnych
Rady Powiatu.
O głos poprosił Pan Kazimierz Pietrzak , który wniósł kilka spraw:
l/ wnosi o sprawdzenie brakującego oświetlenia ulicznego w Dąbczu 2/ prosi o ustawienie tablic z nazwami ulic
3/ wnosi o ustawienie znaku zatrzymywania się na odcinku ulicy od posesji P. Mamorskiego. 4/ prosił o podłączenie świetlicy i przedszkola do kanalizacji O głos poprosił Pan Zenobiusz Wyrodek W-ce Starosta Powiatowy. Do obiektu pałacu w Nowejwsi. W prasie często ukazują się artykuły dot. tego obiektu. Obecnie odbyło się kilka spraw sądowych w sprawie ustalenia spadkobierców. /-^ Sprawa pałacu w Nowejwsi jest przez Starostwo pilotowana.
Posesja pałacu od strony drogi powiatowej została zabezpieczona .
Starosta P. Wyrodek ustosunkował się do wypowiedzi Pana Gabryszaka , który atakuje drugiego
radnego powiatowego. Zadaniem radnego powiatowego jest dbanie o drogi w całym powiecie.
Starosta P. Wyrodek poinformował, że wraz z Burmistrzem ustalono , ze wykonany zostanie
projekt kanalizacji ul. Kościuszki, Łąkowej .
Starostwo otrzymało promesę SAPARDU na wykonanie drogi w Przybinie . Droga zostanie
budowana.
Burmistrz Pan Jędrzej czak w zakresie utworzonego stowarzyszenia sołtysów. Zapytał, dlaczego
wcześniej nie został zawiadomiony o utworzeniu stowarzyszenia. Burmistrz informacją przekazaną
na sesji poczuł się urażony.
Do wypowiedzi Pana Gabryszaka a dot. wys. diet dla radnych . Burmistrz odpowiedzialny jest
za realizację budżetu.

Następnie Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi P. Gabryszaka , który oskarżał radną P.
Czabajska i Burmistrza za rzekome pomówienia radnych powiatowych P. Gabryszaka i P.
Laszczyńskiego na zebraniu w Kłodzie. Burmistrz zdecydowanie zaprzeczył aby sytuacja taka
miała miejsce. Burmistrz oczekuje wyaśnienia w tej sprawie.
W odpowiedzi P. Piwońskiemu Burmistrz wyjaśnił, że gmina nie ma obowiązku utrzymywać
przystanki należące do PKS-u .


Odnośnie używania herbu i flagi. Uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wtedy wejdzie w życie. Subwencja oświatowa na 2004 rok jest niższa od 2003 roku w wyniku dokonanej korekty ilości uczniów w gimnazjum .Nie ma decyzji Ministerstwa Finansów odnośnie zwrotu nadebranej subwencji z tyt. zawyżonej ilości uczniów.
Jeżeli chodzi o dotację dla Ośrodka Zdrowia z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej . W międzyczasie nastąpiły zmiany w regulaminie i nie ma potrzeby dotacji zwracać. Na tą okoliczność sporządzono aneks do umowy.
Odnośnie kosztów utrzymania Urzędu. Urząd stara się ograniczać koszty utrzymania dla przykładu są oszczędności w rozmowach telefonicznych , delegacjach , utrzymaniu samochodu itp. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania Rady - w tym miejscu Burmistrz przytoczył koszty utrzymana Rady w 2002 roku w porównianiu z planowanymi w 2004 roku. W odpowiedzi sołtysowi Panu Kasprzakowi Burmistrz stwierdził, ze nie udało się zrealizować konkursu " Ładna wieś - ładna posesja ". Jest to dla gminy porażka . Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby konkurs taki ogłosić.
Burmistrz zgodził się , że małe wioski poszkodowane są jeżeli chodzi zaopatrzenie w sprzęt p.pożarowy.
W zakresie oświetlenia na nowych osiedlach . Burmistrz prosił o cierpliwość w tym przypadku. Wniesione wnioski na zebraniach wiejskich będą sukcesywnie realizowane. O głos poprosiła Pani Jolanta Pajęcka sołtys wsi Kłoda , która organizowała zebranie w Kłodzie. Pani Pajęcka nie przypomina sobie aby na zebraniu obmawiani byli radni Rady Powiatu P. Gabryszak i Pan Łaszczyński.
Radna Pani Irena Czabąjska do utworzonego stowarzyszenia sołtysów. Czabąjska przypomina sobie , że stowarzyszenie takie było powołane. Przewodniczącym był również P. Walkowiak . Radny Pan Krzysztof Kwiatoń ustosunkował się do wypowiedzi dot. działania Komisji Rewizyjnej.
Sugerowano aby komisja zajęła się bieżącym działaniem Urzędu. Komisja kontrolowała bieżącą działalność Urzędu . W tym miejscu radny P. Kwiatoń przytoczył wydatki za telefony , delegacje , używanie samochodu porównując rok 2002 do 2003.
Radny Pan Kwiatoń z ramienia Izby Rolniczej uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kłodzie. Nie słyszał aby ktoś z mieszkańców źle wypowiadał się o radnych Rady Powiatu P. Gabryszaku i P. Łaszczyńskim.
Radny Pan Jerzy Stróżycki do wypowiedzi Pana Walkowiaka , poinformował, że przewodniczą­cym komisji oświaty był w poprzedniej kadencji.
Pan Piwoński w swojej wypowiedzi dot. wydatków w Urzędzie miał na myśli koszty związane z płacami.
Wydatki za telefony , delegacje należy porównać do osiągniętych wyników . Pan Jerzy Walkowiak poinformował, że stowarzyszenie sołtysów powstało w dniu dzisiejszym. P. Walkowiak zdementował wypowiedź P. Czabąjskiej a mianowicie poinformował, że nigdy nie był przewodniczącym stowarzyszenia sołtysów. Poprzedno przewodniczącym był nieżyjący Jan Jakubowski .
Burmistrz P. Jędrzejczak poinformował, że posiedzenia komisji sąjawne . Na spotkaniu sołtysów w dniu 22 marca br. Burmistrz informował sołtysów o roboczym spotkaniu radnych w dniu sesji o godz. 13-tej.

W każdy poniedziałek dyżurują radni oraz przewodniczący rady. Pan Eugeniusz Łaszczyński zapytał, czy w zakresie oświetlenia na ul. Jana z Czerniny Urząd może pomóc w załatwieniu tej sprawy.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że osoba zainteresowana nie zgłosiła się do Urzędu z tym problemem , Urząd może wesprzeć mieszkańca w załatwieniu tej sprawy . Innych pytań nie było.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński zakończył obrady XV Sesji Rady . Podziękował radnym , sołtysom , gościom za udział w Sesji.

Protokółowała                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny

Bogumiła Piotrowiak                                                                                                                        Ryszard SibińskiAutor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl