Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

XVI/2004


Protokół Nr XVI / 2004 z obrad Sesji Rady Miejskiej Rydzyny odbytych w dniu 22 kwietnia 2004 roku
Otwarcia obrad XVI Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński. Powitał przybyłych na obrady Sesji:
- radnych Rady Miejskiej
- Burmistrza Miasta i Gminy Pana Grzegorza Jędrzejczaka
- Sekretarza Miasta i Gminy Pana Marcina Szargana
- Skarbnika Miasta i Gminy Pana Wojciecha Antoniaka
- radnych Rady Powiatu Pana Zenona Gabryszaka i Pana Zenobiusza Wyrodka
- sołtysów
- kierowników jednostek organizacyjnych
- zaproszonych gości
W Sesji uczestniczy 14 radnych.
Porządek obrad Sesji
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński przedstawił porządek obrad Sesji.
1. Otwarcie obrad Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miejskiej
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie międzysesynym
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym
6. Przyjęcie interpelacji radnych
7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok
9. Opinie Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok l l. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok i w sprawie absolutorium
12. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
13. Podjęcie uchwały w sprawie :
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2003 rok 14 Zapytania i wolne głosy 15. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego porządku obrad Sesji. Pytań ani uwag nie było.
Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady poinformował, ze protokół z przebiegu obrad XV Sesji Rady Miejskiej był do wglądu w biurze rady.
Przewodniczący zapytał -czy są pytania względnie uwagi do protokołu. Uwag ani pytań nie było.
- za przyjęciem protokołu z obrad XV Sesji Rady - głosowało 14 radnych /jednogłośnie /
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Pana Grzegorza Jędrzejczaka o
przedstawienie sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Na obrady Sesji przybył radny Pan Stanisław Andrzejewski.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzow/i za przedstawione sprawozdanie.
Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak w imieniu Starosty Pana Zbigniewa Haupta wręczył Panu Wojciechowi Jędrzej czakowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dąbczu dyplom za aktywna,pracę w OSP.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady przygotowywał wniosek o udzielenie Burmistrzowi MiG absolutorium.
W dniu 5 kwietnia br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady i Jego zastępców . W tym samym dniu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady.
W dniu 8 kwietnia br. Przewodniczący uczestniczył w spotkaniu w sprawie festiwalu muzyki cerkiewnej.
Przewodniczący Rady pełnił dyżury w biurze rady w wyznaczone dni tygodnia.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza MiG i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Pan Jerzy Stróżycki do przedstawionego bilansu zamknięcia SPZOZ. Pytanie dot. kwoty inwentarzowej i umorzenia.
Następne pytanie dot. targów szkolnych .
Radny Pan Hieronim Kochanek zapytał w jaki sposób wyłoniona została firma do wykonania
boiska przy gimnazjum.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na wniesione pytania.
W zakresie targów szkolnych Burmistrz P. Jędrzejczak poinformował, że wyjazd na targi zorganizowało gimnazjum . Są to pierwsze targi. Prezentowały się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne .Pewna szkoła zaprosiła grupę uczniów w celu zapoznania się z obiektem szkoły.
Odnośnie bilansu zamknięcia SPZOZ. Każdy środek trwały podczas użytkowania traci swoją wartość . Dlatego podczas przekazania ustalona została kwota umorzeniowa.Radnemu Panu Kochankowi Burmistrz odpowiedział, że wystąpiono do 4-ch firm z zapytaniem o
cenę . Wybrano ofertę firmy Wiler - Bud z Kąkolewa.
Skarbnik Pan Wojciech Antoniak przedstawił wyjaśnienie dot. kwoty umorzeniowej środków trwałych. Na ogólną kwotę składa się 18 pozycji. Umorzenie sięga kwoty 48.480 ,-złotych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy udzielone odpowiedzi są wy starczające.
Odpowiedzi były wystarczające.
Innych pytań nie było.
Interpelacje radnych.
Radny Pan Adam Kubacki - na ul. Zamkowej między drzewami jest przestrzeń , którą można obsadzić kwiatami.Przy wjeździe do Zamku są trawniki, które również można obsadzić kwiatami.
Przewodniczący Rady - interpelacja dot. ulic na osiedlu Młyńska Góra . Po kanalizacji drogi utwardzono żużlem. Obecnie bardzo się kurzy . Przewodniczący proponuje przyspieszyć prace nad projektowaniem dróg na osiedlu Młyńska Góra.
Radny Pan Hieronim Kochanek wnosi w imieniu mieszkańców wprowadzenie w ośrodku zdrowia dyżury pielęgniarskie w soboty .
Radna Pani Irena Czabajska - interpelacja dot. dróg przy których rosną drzewa / w kierunku Moraczewa i Tarnowejłąki / i nie tylko. Zapytała czy jest możliwość na drzewach umieścić ,wymalować odblaski, które umożliwią widoczność podczas mgieł. Przy drogach gdzie nie ma
drzew radna proponuje ustawić pachołki odblaskowe.
Pani Czabajska wniosi o uporządkowanie pobocza drogi od dworca w kierunku do wsi Kłoda. Radny Pan Jerzy Stróżycki wniósł kilka interpelacji.
1/na ul. Kościuszki narożnik ul. Dembowskiego stoi zniszczony kiosk .
2/ dot. ruchu na Rynku. Ustawione gazony utrudniają wjazd dużych pojazdów z Rynku w
kierunku Zamku. Ponadto gazony nie są widoczne gdy jest ciemno.
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat gazonów w Rynku był już wcześniej poruszany.
Radna Pani Wernika Apolinarska - interpelacja dot. chodników w Nowejwsi. Zapytała kiedy chodniki będą naprawione .
Innych interpelacji nie było.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński poprosił Burmistrza Pana Grzegorza Jędrzej czaka o udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.

Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak Panu Kubackiemu odpowiedział, że zbada sprawę wniesioną przez radnego.
Odnośnie przyspieszenia modernizacji dróg na osiedlu . Burmistrz odpowiedział, że są uzgodnie­nia , które dotyczą całego osiedla Młyńska Góra.
W zakresie opieki medycznej - zgodnie z nowym kontraktem lekarze nie otrzymują wynagrodzenia za prace w soboty i niedziele. Wszyscy sołtysi otrzymali informację z numerem telefonu odnośnie kontaktowania się w przypadku nagłych zachorowań . Odnośnie odblasków na drzewach przy drogach - Burmistrz poinformował, że odbędzie się spotkanie rejonem dróg na którym przedstawi wniesioną interpelację. Sprzątanie przydrożnych rowów realizowane będzie podczas akcji porządkowania miasta i gminy. W najbliższych dniach zatrudnionych zostanie 6 pracowników interwencyjnych. W tym miejscu Burmistrz podzielił się spostrzeżeniami nt. bezrobocia. W celu zatrudnienia 6 pracowników zapytania skierowano do 9 osób , które z różnych przyczyn kwalifikowały się do zatrudnienia. Cztery osoby zrezygnowały z zatrudniania. W odpowiedzi radnemu Pan Stróżyckiemu . Wspomniany kiosk jest własnością osoby prywatnej. Jeżeli chodzi o gazony w Rynku , ustawione zostały w celu rozwiązania ruchu oraz stanowią odgrodznie jezdni od parkingu. Burmistrz w tej sprawie rozmawiał z Powiatowym Rejonem Dróg. f Burmistrz zapewnił, że będzie ponownie rozmawiał w tej sprawie .
Remont chodników w Nowej wsi. W budżecie powiatowym zabezpieczone są środki na remont chodników. Urząd MiG zakupił wibrator do równania w przypadku naprawy chodników .Prace w zakresie remontów chodników prowadzone są systematycznie . Chodnik w Nowej wsi zostanie naprawiony.
Przewodniczący Rady podziękował za udzielone odpowiedzi na wniesione interpelacje. Zapytał, czy udzielone odpowiedzi są wy starczające.
Radny Pan Stróżycki wyjaśnił, że w interpelacji chodziło o przesunięcie gazonów w celu usunię­cia utrudnienia przejazdu dużych pojazdów . Na ul. Zamkową często wjeżdżają duże samochody . Przewodniczący Rady Pan Sibiński stwierdził, że zmiany ruchu na Rynku muszą być uzgodnione z właścicielem drogi.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok. Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił Burmistrza o o przedstawienie sprawozdania. Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak poinformował, że budżet miasta i gminy na 2003 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2002 roku uchwałą nr IV / 22 / 2002. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie omawiając dochody i wydatki w poszczególnych działach .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za omówienie sprawozdania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania względnie potrzebne dodatkowe wyjaśnienia. Radny Pan Jerzy Stróżycki poinformował, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady oraz na posiedzeniu komisji budżetowej omawiano poszczególne działy . Wyjaśnione zostały wszystkie wątpliwości.
Radny Pan Stróżycki porównał subwencję i prosił o wyjaśnienia. Skarbnik Pan Wojciech Antoniak przedstawił plan subwencji w zakresie oświaty i wychowania oraz realizację .
Urząd MiG finansował wyjazdy młodzieży gimnazjalnej na basen , bieżące remonty szkół, utwardził boisko przy szkole w Kaczkowie , wybudował sanitariaty w Dąbczu. Część oświatowa została w całości zrealizowana po stronie wydatków. Pan Stróżycki zapytał, czy wyjazdy na basen realizowane były z subwencji. Skarbnik Pan Antoniak odpowiedział, że subwencja oświatowa jest dochodem własnym gminy. Wyjazd na basen realizowany był z dochodów własnych gminy. Innych pytań do sprawozdania nie było.

 Opinie Komisji Rady w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów , Rozwoju Gospodarczego oraz do Spraw Współpracy z Zagrania Pan Jerzy Stróżycki przedstawił opinię , która jest pozytywna. Uwagi dot. m.in. zaległości podatkowych.
Opinia stanowi załącznik do protokołu .
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska , Bezpieczeństwa Publicznego , Prze­ciwpożarowego , Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Grzegorz Frąckowiak przedstawił opinię , która jest pozytywna . Uwagi dot. zaległości podatkowych .Opinia stanowi załącznik do protokołu .Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia , Sportu i Rekreacji oraz do Spraw Rodziny
i Młodzieży Pan Stefan Szmania poinformował, że po analizie sprawozdania na posiedzeniu Komisji oraz po udzielonych wyjaśnieniach opinia Komisji jest pozytywna z uwagami jakie przedstawiła Komisja Budżetowa.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok.
Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzej czak przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej .
Opinia stanowi załącznik do protokołu .
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok i w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Kubacki przedstawił wniosek Komisji wraz z uzasadnieniem skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński podziękował przewodniczącym komisji za przedstawienie opinii.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Sibiński przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .Opinia stanowi załącznik do protokołu .
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Składu Orzekającego RIO.
Pytań nie było .
Podjęcie uchwał :
- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za
2003 rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały na druku nr 119 .
Zapytał, czy są pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań ani uwag nie było .
- za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych /jednogłośnie /.
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVI / 118 / 2004.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński pogratulował Burmistrzowi Panu Jędrzej czakowi oraz
pracownikom Urzędu odpowiedzialnym za wykonanie budżetu i udzielenia absolutorium .
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę .
Po przerwie .
Zapytania i wolne głosy .
Burmistrz Pan Grzegorz Jędrzejczak podziękował Radzie za udzielone absolutorium .
Podziękował pracownikom Urzędu za pracę i współpracę oraz za zrealizowanie budżetu
wymianiając szczególnie P. Orchowską, P. Skrzypczak , P . Tomczyka.

Przewodniczący Rady Pan Sibiński prosił o zadawanie pytań.

O głos poprosił Pan Jerzy Walkowiak sołtys .
Pan Jerzy Walkowiak pogratulował Burmistrzowi w imieniu sołtysów udzielenia absolutorium.
Innych pytań nie było.
Burmistrz Pan Jędrzej czak podziękował Panu Walkowiakowi za gratulacje w imieniu sołtysów.

Przeprosił sołtysów za pominięcie dziękując ze realizację budżetu , za pracę na rzecz gminy
Rydzyna. Radny Pan Krzysztof Kwiatoń korzystając z okazji poinformował, że Izba Rolnicza organizuje
dla rolników wyjazd na targi . Pan Kwiatoń prosił o zgłaszanie udziału w wyjeździe. Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił mieszkańców na imprezy związane z okazji świąt majowych .W dniu 3 maja br. o godz. 11,30 w kościele odbędzie się Msza Św. a następnie
koncert sali ROK .Przewodniczący Rady poinformował również , że w dniu 8 maja br.obchodzonejest Święto Patrona
Szkoły Podstawowej w Rydzynie.Na tym Przewodniczący Rady zakończył XVI Sesję Rady Miejskiej .
Podziękował radnym , gościom za udział w Sesji.

Protokółowała                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny

Bogumiła Piotrowiak                                                                                                 Ryszard Sibiński


Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl