Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

XVII/2004


Protokół Nr XVII/2004 z obrad Sesji Rady Miejskiej
odbytych w dniu 24 czerwca 2004 roku.
Otwarcia obrad XVII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński. Powitał przybyłych na obrady Sesji :
- radnych Rady Miejskiej
- Burmistrza Miasta i Gminy Pan Grzegorza Jędrzej czaka
- Sekretarza Miasta i Gminy Pana Marcina Szargana
- Skarbnika Miasta i Gminy Pana Wojciecha Antoniaka
- radnego Rady Powiatu Pana Zenobiusza Wyrodka
- zaproszonych gości - sołtysów , kierowników jednostek, mieszkańców miasta i gminy . Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że w obradach Sesji uczestniczy 15 radnych.

Porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie obrad Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym
6. Przyjęcie interpelacji radnych
7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje
8. Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie realizacji ustaleń i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Dąbcze
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dąbcze
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dąbcze
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Rydzyna
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i w m. Rydzyna
- zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne
- zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok
- określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa , udzielenia innych ulg w spłacie tych należności oraz określenie organów do tego uprawnionych
- zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Rydzyna
- zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej
10. Zapytania i wolne głosy
11. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad Sesji.
Uwag nie było. Porządek został przyjęty.
Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński poinformował, ze protokół wyłożony był w biurze rady.
Zapytał, czy są uwagi względnie pytania do protokołu.
Pytań ani uwag nie było.
- za przyjęciem protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej - głosowało 15 radnych /jednogłośnie /.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił Burmistrza Pana Jędrzej czaka o przedstawienie
sprawozdania..
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za złożone sprawozdanie.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym
- Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że pełnił dyżury w biurze rady.
- Uczestniczył w obchodach Święta z okazji Konstytucji 3 Maja
- w dniu 29 maja odbyły się gminne zawody strażackie
- w dniu 3 czerwca odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Kierownictwem Urzędu na którym omawiano bieżące sprawy gminy.
- w dniu 6.06. br. odbył się piknik sołtysów i rad sołeckich. W tym miejscu Przewodniczący Rady podziękował organizatorom .
- w dniu 14.06. odbyło się dalsze spotkanie Prezydium Rady z Kierownictwem Urzędu na którym przygotowywano m.in. materiały na XVII Sesję Rady
- w obecnym tygodniu Przewodniczący Rady spotkał się z redaktorem P. Szczotem. Przewodniczący Rady wyjaśnił członkom komisji rewizyjnej dlaczego nie wyraził zgody na wyjazd na szkolenie , którego koszt wynosił 250,- zł od osoby. Zdaniem Przewodniczącego organi­zowane szkolenia przez WOKiSS są bezpłatne i wystarczające. Odnośnie zarzutu dot. niezorganizowania wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady. Przewodniczący uważa , że wspólne posiedzenie ma cel w przypadku jeżeli do sesji nie ma wiele czasu. W przypadku obecnej sesji czasu było wiele. Przewodniczący wyjaśnił również dlaczego nie uczestniczył w ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej. O godzinie 19-tej drzwi ratusza były zamknięte. Komisja Rewizyjna otrzymała pisemną opinię radcy prawnego na okoliczność odmowy przedłożenia listy pracowników z wykazaną wysokością wynagrodzenia. Z-ca Przewodniczącego Pani Irena Czabajska uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez WOKiSS nt. etyki samorządowców. Po wakacjach materiał przedstawiony zostanie radnym i pracownikom urzędu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady.
Radny Pan Krzysztof Kwiatoń - pytanie dot. inwestycji kanalizacji. Zapytał, kiedy otrzymamy refundację środków z SAPARDU.
Następnie radny P. Kwiatoń ustosunkował się do opinii Przewodniczącego Rady dot. wyjazdu członków komisji na szkolenie.
Radny Pan Jerzy Stróżycki - do sprawozdania Burmistrza. Dwukrotnie usłyszał informację dot. ścieżek rowerowych. Zapytał Jakie na ten cel wydano środki finansowe i skąd te środki pochodzą. Sprawa następna dot. budowy hali sportowej i boiska przy gimnazjum. Z wypowiedzi wynikało ,że Burmistrz zdecydował się na projekt pierwotny. Wcześniej Burmistrz informował, że zmiana projektu miała spowodować oszczędności finansowe. Radny prosił o informację , czy budowa boiska przy gimnazjum nie koliduje z planem zagospodarowania tego terenu.
Radny Pan Adam Kubacki ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady , która rednego na satyskakcjonowała a dod. odmówienia wyjazdu członków Komisji na szkolenie . Zdaniem radnego wszelkie wyjazdy szkoleniowe są formą doskonalenia. Radny Pan Stefan Szmania - interpelacje dot. porządku na drogach i ulicach. l/ dot. wybudowanego odcinka chodnika na łuku drogi na 29 Stycznia . Zdaniem radnego pracy nie zakończono , pozostał do wykonania niewielki odcinek . 11 z informacji Burmistrza wynikało , że systematycznie koszone są rowy. Należy przystąpić do porządkowania parkingów . Również są zarośnięte.
3/ W Dąbczu nie jest uporządkowany teren po budowie kanalizacji w Dąbczu. Rów w stronę Nowej wsi zasypany jest gruzami.
4/ ze sprawozdania wynikało , że prowadzone są prace w zakresie naprawy ubytków i szkód w asfaltowej nawierzchni dróg i ulic 5/ radny zapytał kiedy nastąpi budowa ul. Tylnej w Rydzynie. Radny Pan Hieronim Kochanek - Burmistrz w sprawozdaniu informował o pracach w zakresie rozbudowy istniejących oświetleń. Wcześniej radny wnosił o budowę dot. oświetlenia w Rojęczynie . Interpelacja nie została zrealizowana. Burmistrz Pan Jędrzej czak ustosunkował się do wniesionych pytań. Odnośnie zwrotu środków finansowych z SAPARDU na budowę kanalizacji. Były pracownik Urzędu wniósł kilka donosów dot. prowadzonych inwestycji. Spowodowało to przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie dokumentów m.in. z centrali agencji, NFOS , WFOS . Przeprowadzone kontrole nie wykazały istotnych naruszeń . Burmistrz ma nadzieję , że po tych kontrolach środki spłyną do budżetu. Burmistrz przypomniał, że wszystko to dzieje się kosztem mieszkańców gminy.
Odnośnie budowy hali spotrowej - wcześniej mówiliśmy , że nie będzie nas stać wybudowanie hali ze wszystkimi pomieszczeniami przynależnymi . Jeżeli otrzymamy środki w 80% to projekt pozo­stanie tak jak w wersji pierwotnej.
Odnośnie planu zagospodarowania terenu przy gimnazjum . W planie pierwotnym zaprojektowano budowę hali w taki sposób aby nie kolidowało to z budową boiska. Teren ten przeznaczony był na teren rekreacyjny.
Odnośnie aleji Sułkowskiego - renowacja nastąpiła przy okazji organizowania ścieżki rowerowej szlaku ziemiańskiego . Gmina Rydzyna jest członkiem stowarzyszenia gmin turystycznych. Płacona jest składka i ze środków tych wykonane są oznakowania ścieżek rowerowych. W tym miejscu Burmistrz przedstawił obecnym na sesji szlaki rowerowe. Od l lipca br. zatrudniony zostanie stażysta , który będzie wytyczał dalsze ścieżki rowerowe. Radny Pan Krzysztof Kwiatoń - ustosunkował się do refundacji kosztów budowy kanalizacji ze środków Sapardu. W budżecie zaplanowana jest dalsza kontynuacja budowy kanalizacji w Dąbczu przez co budżet jest bardzo napięty. Radny wnosi do Burmistrza o zaniechanie dalszej kontynuacji tej inwestycji . Gmina posiada inne ważniejsze zadania do wykonania. Radny P. Kwiatoń ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady z której wywnioskować można ,że Komisja Rewizyjna działa mało skutecznie. Przewodniczący Rady Pan Sibiński w swojej wypowiedzi nie wnosił uwag do pracy Komisji Rewizyjnej . Przewodniczący w ciągu tygodnia otrzymuje wiele różnych ofert proponujących szkolenia, spotkania itp.
Przewodniczący uważa , że szkolenia oferowane przez WOKiSS są wystarczające. Innych pytań nie było. Przyjęcie interpelacji .
Radny Pan Adam Kubacki wniósł dwie interpelecje.
l/ dot. drogi przebiegającej przez SOSW do Tworzanek . Pobocze tej drogi jest zarośnięte . Należy wykosić.
11 Chodniki na drodze powiatowej w kierunku Kłody są zarośnięte chwastami. Radny proponuje dokonać oprysku na chwasty.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński - na spotkaniu Przewodniczącego Rady i Jego Zastępców z Burmistrzem wnoszono o obkoszenie całej fosy.
Przewodniczący Rady ustosunkował się do ścieżki rowerowej z Dąbcza do Mł. Góry . Jazda tą drogą z uwagi na gruzy jest niemożliwa.
Sprawa następna . Rozpoczęto budowę chodników na osiedlu Mł. Góra . Przewodniczący wcześniej prosił o projekt budowy chodników. Zdaniem Pana Sibińskiego budowa chodników spowoduje zawężenie drogi.
Radna Pani Irena Czabajska - podziękowała za zainstalowanie oświetlenia na zapłociu Kłody. Wprawdzie nie na całej długości, ale w najważniejszych punktach.

Na drodze w Kłodzie załatano dziury Jednakże nie podniesiono gulików o co wnosi. Radena Pani Czabajska zaproponowała usytuowanie tablicy ogłoszeniowej na chodniku przy ratuszu w celu wywieszania najważniejszych informacji. Radna ustosunkowała się do uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja , gdzie frekwencja była znikoma. Jest to bulwersujące. W związku z tym radna zwróciła się do radnych , sołtysów , kier. jednostek , dyrektorów szkół o uczestnioctwo w tego rodzaju uroczystościach. Odnośnie ścieżek rowerowych , radna wnosi aby rozganizować więcej takich szlaków. Radna Pani Weronika Apolinarska - interpelacja dot. przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych . Wnosi o postawienie kosza do śmieci.
Sprawa następna dot. remontu chodników we wsi. Wcześniej radna wnosiła interpelację w tej sprawie.
Pani Apolinarska poinformowała , że na budynku poszkolnym w Nowejwsi brakuje dachówek. Radny Pan Jerzy Stróżycki wniósł kilka interpelacji. l/ dot. strony internetowej gminy Rydzyna , która nie jest na bieżąco uzupełniana. 11 radny nawiązał do projektu uchwały w sprawie rekultywacji składowiska odpadów. Nasuwa się pytanie , czy kolejnym krokiem gminy nie będzie wejście w układ z m. Leszno w zakresie odbioru ścieków.
3/ na ul. Sienkiewicza są braki w asfalcie po inwestycji kanalizacji . 4/ sprawa następna dot. ulicy łączącej ul. Sienkiewicza z ulicą Konstytucji 3 Maja . Brak nazwy tej ulicy . Ulica jest zanieczyszczona . Radny zapytał, kto jest właścielem tej ulicy. 5/ Sprawa następna dot. terenu przy zborze poewangelickim . Teren ten służy jako magazym. Jeżeli tak ma być , to dlaczego materiał magazynowany nie jest od strony łąk. Ogrodzenie terenu przy zborze wymaga remontu.
6/ Radny prosił o informację dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji na terenie gminy.
Radny Pan Stanisław Andrzej ewski -droga przez Dąbcze wymaga remontu. W miejscach przejścia przez drogę przy podłączeniach do kanalizacji pozostały wgłębienia . Odnośnie ścieżki rowerowej z Dąbcza do Rydzyny w kierunku zamku . Zdaniem radnego drogę tą trudno przejść nie mówiąc o przejeździe . Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę .
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Pana Jędrzej czaka o udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
Burmistrz poinformował, że szczegółowo odpowie na niektóre interpelacje. ^ Radnemu Panu Kubackiemu Burmistrz odpowiedział, że wykaszanie dróg i rowów odbywa się na bieżąco. Burmistrz poinformował, że rozważane jest kupno kosiarki przystosowanej do wykaszania rowów. Jeżeli będą środki finansowe to kosiarka taka zostanie zakupiona. Do środków finansowych z SAPARDU - brak tych środków powoduje zachwianie wykonania innych robót.
Odnośnie ścieżki rowerowej. Stan odcinków jest różny. Są odcinki trudne. Wystające kamienie to pewnego rodzaju atrakcje dla rowerzystów.
Chwasty rosnące na ulicach. Utrzymanie czystości na ulicy ciąży również na właścicielu nieruchomości.
Jeżeli chodzi o inwestycje , te które zostały zaplanowane zostaną wykonane . Zapadnięte kratki ściekowe na drodze w Kłodzie , problem tkwi w kanalizacji , która jest częściowo zapadnięta.
Odnośnie tablicy informacyjnej przed ratuszem , Burmistrz zastanowi się nad usytuowaniem tablicy.
Kosz do śmieci na przystanku autobusowym dla dzieci w Nowejwsi zostanie zainstalowany. Jeżeli chodzi o brakujące dachówki na budynku poszkolnym w Nowejwsi, odpowiedzi udzieli Dyrektor ZGKiM Pan Brzeskot.
Remont chodnika w Nowejwsi -jest zapewnienie ze strony powiatu , ze chodnik sukcesywnie będzie naprawiany.

W odpowiedzi radnemu Panu Stróżyckiemu odnośnie strony internetowej , Burmistrz poinformował, że Urząd stara się aby strona internetowa Urzędu była sukcesywnie uzupełniana. Odnośnie naprawy ulic w mieście Rydzyna , przygotowywany jest kosztorys wstępny dot. naprawy ulic Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza szczególnie w zakresie wyrównania ulic. Burmistrz zgodził się z zarzutem odnośnie bałaganu przy zborze. Teren należy uporządkować. Odnośnie artykułu w prasie dot. podłączenia sieci kanalizacyjnej z Lesznem. Jest to nieprawda. Nie prowadzono w tym zakresie żadnych rozmów. Jeżeli w przyszłości będą takie plany , to w pierwszej kolejności poparte będzie to planem ekonomicznym. Radnemu Panu Atanisławowi Andrzej ewskiemu Burmistrz odpowiedział , ze protokół poinwestycyjny określa , kto ma naprawić drogę po inwestycji . Wykonawca ma obowiązek wykonać naprawy.
Dyrektor ZGKiM Pan Brzeskot odnośnie dachu na budynku poszkolnym w Nowejwsi. Pierwszy raz słyszy o tej usterce. Dach zostanie naprawiony. Kierownik Rydzyńskiego Ośrodka Kultury Pan Stankiewicz udzielił odpowiedzi na temat wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Prowadzsone będą zajęcia w ośrodku kultury , kontynuowane będą również zajęcia świetlicowe. Różnica polega na tym , że w okresie wakacji zajęcia prowadzone będą w godzinach przedpołu­dniowych .Rozpatrzony zostanie problem dowozu dzieci do świetlic .Zajęcia będą w formie półkolonijnej .
Przewodniczący Rady zapytał, czy udzielono odpowiedzi na wszystkie wniesione interpelacje. Radny Pan Stróżycki nie usłyszał odpowiedzi na interpelacje dot. ulicy między ul. Sienkiewicza a ulicą Konstytucji 3 Maja .
Pan Tomczyk odpowiedział, że jest to ulica gminna . W części przylega do dzierżawcy nieruchomości.
Radna Pani Irena Czabajska - na wniosek radnej umieszczono w Kłodzie w okolicy zakrętu znak informujący o osobie niepełnosprawnej. Znak został usunęty nie wiadomo z jakiego powodu. Radna w swojej wypowiedzi ustosunkowała się do wykaszania poboczy dróg . Zapytała dlaczego wykaszamy teren po oazie, przecież jest właściciel tej nieruchomości . Dot to również nieruchomości P. Laskowskiego . Pani Czabajska proponuj e zobowiązać właścicieli nieruchomości do wykaszania.
Burmistrz Pan Jędrzejczak odnośnie znaku informującego o osobie niepełnosprawnej. Prawdopodobnie znak został zniszczony przez wandali.

 Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie realizacji ustaleń i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Adama Kubackiego o przedstawienie informacji. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że działania komisji były zgodne ze statutem Gminy i regulaminem komisji. Jedna kontrola była nieplanowana , która przeprowadzona została w wyniku. sygnalizowanych nieprawidłowości w gimnazjum a dot. zaopatrzenia w sprzęt, meble itp. Przewodniczący Rady Pan Sibiński podziękował za złożoną informację. Pytań do przedstawionej informacji nie było. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie. Podjęcie uchwał :
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Dąbcze przy drodze powiatowej 21248. Przewodniczący Rady poprosił Pana Andrzeja Tomczyka o omówienie projektu uchwały. Pan Andrzej Tomczyk w pierwszej kolejności poinformował, że na skutek pomyłki pisarskiej wpisano dz. nr 84 a winno być dz. nr 85.
Z dnia 11 lipca 2003 roku weszła w życie nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina posiada problem z uporządkowaniem tej części działek. Część właścicieli działek , którzy wcześniej uzyskli pozwolenie na budowę domy budują. Pozostali właściciele , którzy w terminie późniejszym wystąpili o ustalenie warunków zabudowy uzyskało decyzję odmowną. Osoby te wniosły odwołanie od decyzji . Kolegium Odwoławcze decyzje uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym w celu uregulowania problemu Gmina przygotowała projekt uchwały.
Radny Pan Stanisław Andrzej ewski - analizując przedłożoną mapę stwierdza , że dz. nr 85 stanowi boisko , dz. nr 83 stanowi lasek . Radny zapytał, co w tym przypadku. Pan Tomczyk odpowiedział, że planista określił, że boisko będzie boiskiem , lasek będzie laskiem i będą stanowiły tereny nie zabudowane.
Radny Pan Kwiatoń - w porządku sesji ujętych jest kilka innych projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i wszędzie zapisane jest, że plany wykonane zostaną na koszt inwestora. W przypadku omawianej uchwały zapisu takiego nie ma . W związku z tym radny wnosi wniosek o wycofanie omawianego projektu uchwały z porządku dzisiejszej sesji do czasu kiedy kontrola wewnętrzna sprawdzi zasadność projektu uchwały. Pan Tomczyk wyjaśnił , że ze strony zainteresowanych nie ma deklaracji, że pokryją koszty wykonania planu. Były propozycje aby wystąpić do wszystkich właścicieli o partycypację w kosztach opracowania planów.
Radny Pan Kwiatoń podtrzymuje wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad Sesji. Burmistrz Pan Jędrzej czak zgadza się , że projekt budzi wiele zastrzeżeń. Gmina posiada f problem, ponieważ osoby zainteresowane wniosły odwołanie . Projekt uchwały analizowany był na posiedzeniach komisji, jednakże nie było konkretnej decyzji . Jeżeli radni maj ą wątpliwości, to wnosi o wycofanie projektu uchwały z porządku sesji. Radny Pan Grzegorz Frąckowiak zastanawiał się dlaczego sytuacja taka powstała. Jeżeli ktoś nabył grunt i nie został przekształcony na działkę , to nie może prowadzić budowy. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński wniosek radnego Pana Krzysztofa Kwiatonia poddał pod głosowanie.
- za przyjęciem -głosowało 14 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - l radny
Rada podjęła , że uchwała została wycofana z porządku obrad Sesji.
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda / druk nr 121 /. Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Pan Andrzej Tomczyk wyjaśnił, że jest to działka, która wcześniej była zabudowana położona w lesie. O sporządzenie planu wystąpił P. Zając . ^ Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 13 radnych
- przeciwnych - - nie było
- wstrzymujących się - 2 radnych
uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 119 / 2004.
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Dąbcze / druk nr 122 /. Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały. Pan Andrzej Tomczyk wyjaśnił, że teren o którym mowa jest własnością osób prywatnych . Stanowi obszar 8,08 ha. przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną. Przewodniczący Rady poinformował, że w uzasadnieniu zapisane jest, że koszty związane ze sporzą­dzeniem planu pokryją zainteresowani.
Radny Pan Waldemar Szewczyk zapytał, czy teren o którym mowa jest zgodny z planem rozwoju Dąbcza.
Pan Tomczyk odpowiedział, ze projektant nie widział przeciwskazań przy opracowywaniu projektu.
Zgodnie z zapisem w Studium kierunki rozwoju Dąbcza kierowane są w kierunku Rydzyny, jednakże nie jest to niezgodne .

Pytań do przedstawionego projektu nie było. Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 9 radnych
- przeciwnych - było 4 radnych
- wstrzymało się - 2 radnych
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 120 / 2004 .
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi Dąbcze / druk nr 123 /.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Andrzej Tomczyk wyjaśnił, że teren należy do wsi Dąbcze a położony jest przy alej i
kasztanowej. Właściciel gruntu poniesie koszty związane ze sporządzeniem planu.
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały -głosowało 13 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - 2 radnych
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 121 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi Dąbcze / druk nr 124 /.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Tomczyk wyjaśnił, że teren jest własnością osób prywatnych. Właściciele pokryją koszty
związane ze sporządzeniem płanu .
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
Radny Pan Jerzy Stróżycki usprawiedliwił dalszą nieobecność na sesji.
- za przjęciem uchwały - głosowało 14 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - nie było
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII /122 / 2004 .
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w m. Rydzyna / druk nr 125 /.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem .
Pan Tomczyk wyjaśnił, że teren dot. Rydzyny. Właściciel P. Jankowski planuje przeznaczyć grunt
pod zabudowę.
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - nie było
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII /123 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i w m. Rydzyna /druk nr 126/.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Tomczyk przedstawił położenie omawianego terenu. Część tego terenu została wcześniej
przejęta Jednakże z uwagi na to, że obecnie nie obowiązuje plan zagospodarowania
przestrzennego należy ponownie przygotować plan zagospodarowania.Teren ten jest przedmiotem
zainteresowania inwestorów.
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 14 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - nie było
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 124 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Pan Tomczyk poinformował, że o sprzedaż wym. działki wystąpił Pan Laskowski. Działka przylega do nieruchomości P. Laskowskiego ale również do nieruchomości P. Gindery. Jeżeli


Rada wyrazi zgodę na sprzedaż to przetarg ogłoszony zostanie do 2- ch nabywców. Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 13 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - l radny
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 125 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Pan Wojciech Antoniak omówił załączone do projektu uchwały załączniki po stronie
dochodów i wydatków.
Radny Pan Zbigniew Długi z uwagi na konieczność wyjścia usprawiedliwił swój ą nieobecność.
Pytań do omówionego przez Skarbnika projektu uchwały nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 13 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - nie było
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 126 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa , udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz określenie organów do tego uprawnionych. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Pan Antoniak wyjaśnił, że uchwała jest regulacją, która określa zasady umarzania nale­żności , które nie podlegają ordynacji podatkowej. Skarbnik poinformował komu można należności umarzać . Kierownicy jednostek zobowiązani są w terminie pół roku zawiadomić Burmistrza o umorzeniu takich należności. Komisja Rewizyjna może kontrolować zastosowane umorzenia.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Na obrady Sesji wrócił radny Pan Zbigniew Długi.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 13 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - l radny
Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 127 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy ^ Rydzyna.
Dyrektor Zakładu GKiM Pan Grzegorz Brzeskot dostarczył radnym uzasadnienie do projektu
uchwały w którym zawarto ważne szczegóły.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały.
Dyrektor ZGKiM Pan Brzeskot poinformował, że gminy ościenne , które posiadają składowiska do rekultywacji przystąpiły.
Rada Miejska wcześniej podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki. Jak Dyrektor informowałgmina chcąc składowisko w dalszym ciągu użytkować będzie zobowiązana spełnić określone warunki jak m. in. monitoring , usytuować wagę , wybudować brodzik dla samochodów
wyjeżdżających ze składowiska . Koszty rekultywacji składowiska są bardzo wysokie bo ok. 2,5 min. złotych .
Następne koszty wybudowanie nowego składowiska .
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było.
- za przyjęciem uchwały - głosowało 12 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - 2 radnych

Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 128 / 2004.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Pana Kubackiego o przedstawienie
planu pracy.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Kubacki przedstawił plan pracy komisji do końca br.
Pytań do przedstawionego planu pracy komisji nie było.
- za przyjęciem - głosowało 14 radnych
- przeciwnych - nie było
- wstrzymujących się - nie było Uchwała została przyjęta i nosi nr XVII / 129 / 2004. Zapytania i wolne głosy.
O głos poprosił Pan Jan Przewoźny sołtys wsi Tworzanki. Podziękował współorganizatorom i sponsorom za zorganizowany piknik.
Sprawa następna to pytanie do Dyrektora ZGKiM a dot. odbioru odpadów. Sąsiad P. Przewoźnego
wraz z rodziną obieraj ą celulę. W związku z tym odpadów mają więcej i nie są odbierane . Sprawa następna - otrzymał skierowanie do gabinetu fizykoterapii. W Rydzynie zarejestrowany został na m-c listopad , w Lesznie na m-c wrzesień , natomiast w Poniecu zabieg wykonano odwrotnie. Zapytał Panią Danutę Papież jak to jest możliwe. O głos poprosił Pan Krzysztof Piwoński.
^~
l/ Ustosunkował się do sprawozdania Burmistrza w którym żalił się , że nie może zapłacić zrealizowanej inwestycji kaniizacji . Gdyby dokumenty dot. inwestycji kanalizacji były w porządku , to inwestycja byłaby z pewnością rozliczona. 11 Dot. budowy hali sportowej i złożonego wniosku o środki na budowę . Pan Piwoński zapytał, czy
projekt posiada pozwolenie na budowę , czy analizę wykonała Gmina. Jeżeli nie , to komu zlecono i za jaką kwotę.
Przewodniczący Rady w interpelacji poruszył sprawę budowy chodnika na osiedlu Młyńska Góra.Nie
uzyskał odpowiedzi na wniesione pytanie. P. Piwoński również zaniepokojony jest tą inwestycją. Zdaniem P. Piwońskiego chodnikiem tym nie będzi nikt chodził ponieważ jest bardzo wysoki. P. Piwoński oczekuje odpowiedzi na jakiej zasadzie budowane są drogi na osiedlu Mł. Góra. Następnie P. Piwoński ustosunkował się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej , do pytań umieszczo- nych w sprawozdaniu , do wniosków , do wystąpień pokontrolnych . Sprawa następna dot. podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu r zagospodarowania a szczególnie do projektu uchwały , która nie została podjęta. O głos poprosił Pan Jerzy Walkowiak .
Ustosunkował się do wypowiedzi radnych z Rydzyny w zakresie sprzątania ulic. Zdaniem P. Walkowiaka w mieście również powinna obowiązywać zasada , że każdy właściciel sprząta przy swojej nieruchomości. Na wsi nikt nikomu nie sprząta.
Pan Wałkwiak również usłyszał, że gmina wykasza skarpę fosy. Przecież Rada Miejska każdego roku zwalnia Zamek SIMP z opłat wieczystego użytkowania i powinni poczuwać się do wykaszania fosy.
W dalszej wypowiedzi P. Walkowiak ustosunkował się do opłat za wywóz odpadów komunalnych. Sprawa następna dot. statutów wsi. Minął rok od uchwalenia i sołectwa statutów nie otrzymały. Pan Walkowiak prosił o informację jakie kwoty wpłynęły z poszczególnych wsi za wynajm sali. Przed wyborami do parlamentu europajskiego P. Walkowiak zwrócił się do urzędu o wymalowanie pomieszczenia w którym znajduje się siedziba komisji obwodowej . Otrzymał odpowiedź, że pomie­szczenie nie będzie malowane z uwagi na brak środków finansowych. O głos poprosił Pan Kazimierz Pietrzak sołtys wsi Dąbcze. Podziękował za naprawę dróg lokalnych. Jednakże na niektórych odcinkach / boczna ulicza nr 5a , 5b , 5c , 5d / praca ta nie zdała egzaminu ponieważ w dalszym ciągu po opadach stoi woda. Mieszkańcy zobowiązali się , że ułożą rury i studzienki . W związku z tym P. Pietrzak prosił o zakup rur i kilku studzienek.

Innych pytań nie było.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił o udzielenie odpowiedzi na wniesione pytania. Pan Grzegorz Brzeskot Dyrektor ZGKiM udzielił odpowiedzi Panu Przewoźnemu .Są ustalenia , że w ramach opłaty odbiera się pojemnik i jeden worek. Rodzina o której mówił P. Przewoźny w pewnym stopniu prowadzi działalność w związku z tym większa ilość odpadów. Pan Brzeskot proponuje aby rodzina ta zgłosiła się do Zakładu GKIM w celu załatwienia sprawy. Do wypowiedzi sołtysa P. Walkowiaka Pan Brzeskot nie potrafił odpowiedzieć ilu mieszkańców Nowejwsi odprowadza odpady i gdzie. Planowana kontrola dotyczyła będzie odprowadzania odpadów płynnych . Kontrola ma na celu podnieść stan sanitarny gminy. Sekretarz Pan Marcin Szargan odpowiedział odnośnie budowy hali sportowej . Zlecono wykonane studium wykonalności. Wynagrodzenie za wykonanie studium nie jest wysokie. Odnośnie statutów sołeckich . Statuty odrzucone zostały przez Wojewodę. Do tej pory obowiązują statuty dotychczasowe.
Jeżeli chodzi o koszty wynajmowania świetlic . Skarbnik zleci Komisji Budżetowej sprawdzenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic.
Radny Pan Krzysztof Kwiatoń do projektu uchwały na druku nr 122 , zapytał radcę prawnego , czy do podjętej uchwały rada może wrócić.
Do przeprowadzonej kontroli w gimnazjum . Pan Kwiatoń przytoczył konkretne wypowiedzi Pana Żybury przy składzie całej Komisji Rewizyjnej. Ustosunkował się do stwierdzonych uchybień podczas kontroli.
Radca prawny Pan Urban wyjaśnił, że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym określa , że uchwały w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego podejmuje Rada. Jednakże nie ma przeszkód aby Rada wróciła do wcześniej podjętej uchwały. Przewodniczący Komisji Pan Kubacki powtórzył, że przedstawione w informacji stwierdzenia są faktami.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński - sytuacje stwierdzone przez Komisję Rewizyjną szczegółowo opisano w protokołach z przeprowadzonej kontroli.
Pan Kazimierz Pietrzak sołtys wsi Dąbcze odpowiedź dot. zakupu rur i studzienek otrzyma na piśmie .
Nie było innych pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Sibiński zakończył obrady XVII Sesji. Podziękował radnym, gościom za udział w Sesji.

Protokółowała                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny

Bogumiła Piotrowiak                                                                                                              Ryszard Sibiński
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl