Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO

VIII/2004
Protokół Nr XVIII / 2004 z obrad Sesji Rady Miejskiej Rydzyny odbytych w dniu 26 lipca 2004 roku
Otwarcia obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Ryszard Sibiński. Powitał przybyłych na obrady Sesji:
- radnych Rady Miejskiej
- Burmistrza Miasta i Gminy Pana Grzegorza Jędrzejczaka
- Sekretarza Miasta i Gminy Pana Marcina Szargana
- Skarbnika Miasta i Gminy Pana Wojciecha Antoniaka
- sołtysów
- kierownika Refaratu Budownictwa Pana Andrzeja Tomczyka
- radcę prawnego Pana Tadeusza Urbana
- gości
W sesji uczestniczy 13 radnych.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że sesja została zwołana w tybie
nadzwyczajnym, w związku złożonym wnioskiem o dofinansowanie do budowy hali
sportowej w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aby wniosek gminy został
rozpatrzony przez Fundusz do dnia 27.07.br. musi zostać dołączona uchwała intencyjna, która
została przygotowana na dzisiejszą sesję.
Porządek obrad Sesji
Przewodniczący Rady Pan Sibiński przedstawił porządek obrad Sesji.
1. Otwarcie obrad Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok
podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu pn.
"Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w miejscowości Rydzyna"
5. Zakończenie obrad Sesji
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do przedstawionego porządku obrad
Sesji.
Radny Pan Kubacki wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad punktu: wolne głosy i
wnioski.
Radny Pan Kwiatoń zapytał dlaczego w otrzymanym zaproszeniu jest tytuł uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu zgłoszonego do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. "Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w m. Rydzyna" natomiast w
odczytanym porządku przez przewodniczącego jest projekt uchwały w sprawie podjęcia
zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotycząca realizacji projektu pn. "Budowa
Środowiskowej Hali Sportowej w m. Rydzyna"
Burmistrz P. Jędrzejczak wyjaśnił, że 20.07.br. (wtorek) otrzymali z funduszu pismo o
uzupełnienie do 27.07.br. wniosku gminy o wyżej wymienioną uchwałę. Zaproszenia
przygotowywane były następnego dnia i wstępny tytuł projektu uchwały brzmiał: w sprawie
wyrażenia zgody na realiację projektu zgłoszonego do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. "Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w m. Rydzyna", natomiast po
konsultacjach z RIO powinna brzmieć tak jak odczytał przewodniczący rady czyli w sprawie
podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotycząca realizacji projektu pn. "Budowa
Środowiskowej Hali Sportowej w m. Rydzyna". Treść właściwego tytułu wynikł w piątek


23.07.br. Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że gmina może otrzymać dofinansowanie
w wysokości 3 min. dlatego warto spróbować pozyskać środki finansowe i w związku z tym
sesja została zwołana w tak krótkim terminie.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński jeszcze raz odczytał prawidłowy tytuł projektu uchwały na
druku nr 133.
Zapytał czy są inne uwagi do porzątku obrad.
Innych uwag nie było.
Porządek został przyjęty z wprowadzeniem punktu: wolne głosy i wnioski.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że protokół z obrad XVII Sesji Rady
Miejskiej był wyłożony w biurze rady.
Zapytał czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie było.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. Protokół został jednogłośnie przyjęty.
Podjęcie uchwał
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poprosił skarbnika o wyczerpujące przedstawienie
projektów uchwał, ze względu na brak możliwości zapoznania się radnych z projektami na
poszczególnych komisjach.
Skarbnik Pan Antoniak poinformował, że obydwa projekty uchwał są ze sobą powiązane w
temacie budowy hali sportowej. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
ograniczona została kwota l min zł do kwoty 305 tyś. zł przeznaczonej na wydatki
inwestycjne, co związane jest z możliwością otrzymania środków z EFRR. Struktura źródeł
dofinansowania inwestycji przedstawia projekt uchwały intencyjnej. Dalej poinformował, że
opracowany został harmonogram inwestycji i jeżeli zostanie rozstrzygnięta procedura
przetargowa to wydatki mogąjuż wystąpić w następnym kwartale. Skarbnik przedstawił
stanowisko Urzędu Marszałkowskiego dotyczące uzupełnienia wniosku złożonego przez
gminę o współfinansowanie zadania.
Poinformował, że projekt uchwały w sprawie podjęcia zobowiązania przez Gminie Rydzyna
jest wprowadzony na obrady sesji ponieważ nie ma opracowanego wieloletniego planu
inwestycyjnego. Projekt ten stanowić będzie upoważnienie dla burmistrza do podpisania
umowy z wojewodą. Ponadto poinformował, że po wystawieniu przez wykonawcę faktury,
Urząd Marszałkowski ma 60 dni na refundacje.
Dalej Skarbnik Pan Antoniak przedstawił inne zmiany w budżecie miasta i gminy.
Poinformował, że następuje zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego -
projektowanych gruntów pod zabudowę przemysłową. Prace nad zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego dla tych gruntów opóźniają się w związku z stanowiskiem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynikającego z pracami nad określeniem
nowego przebiegu drogi ekspresowej Poznań - Wrocław. W tych warunkach nie może zostać
ogłoszony przetarg na sprzedaż tych gruntów. Skarbnik Pan Antoniak poinformował, że do
budżetu wprowadzana została dotacja z PFRON, od Wojewody Wielkopolskiego na
dożywnianie uczniów oraz dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych
jednostek gminy, które to zapisy znaj duj ą odzwierciedlenie po stronie wydatków. Proponuje
się także przeniesienie z rezerwy ogólnej do oświaty kwoty na pokrycie odpisu na zakładowy
fundusz socjalny.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński zapytał czy są pytania do złożonych wyjaśnień skarbnika.
Radny Pan Kubacki poinformował, że odpis na zakładowy fundusz socjalny jest stały. Zapytał
jaka jest motywacja, że pozycję tą się zmienia.
Skarbnik Pan Antoniak poinformował, że w ubiegłych latach gmina otrzymywała dotację
celową przeznaczoną na odpis, natomiast w tym roku fundusz został włączony do subwencji
oświatowej, która jest i tak okrojona. Ponadto dyrektorzy szkół nie zapisali w budżecie
pozycji na zakładowy fundusz socjalny.


Radny Pan Frąckowiak zapytał jaką mamy pewność, że wykonawca będzie czekał na zapłatę
wystawionej faktury 70 dni, jeżeli Urząd Marszałkowski ma termin 60 dni.
Skarbnik Pan Antoniak poinformował, że specyfikacja będzie określała, że płatność nastąpi w
ciągu 75 dni od wystawienia faktury, a więc wykonawca składając ofertę będzie o tym
warunku umowy wiedział.
Burmistrz Pan Jędrzej czak poinformował, że takie same warunki płatności będą
obowiązywały przy wykonywaniu remontu w Szkole Podstawowej w Dąbczu.
Radny Pan Kwiatoń poinformował, że w budżecie zapisana jest kwota na to zadanie w wys.
305 tyś.zł natomiast uchwała intencyjna mówi, że środki własne na to zadanie na rok 2004
będą wynosiły 45.750 zł.
Skarbnik Pan Antoniak wyjaśnił, że źródła finansowania hali wykazane są w projekcie
uchwały w sprawie podjęcia zobowiązania oraz w załącznik nr 3 w uchwały w sprawie zmian
w budżecie. Do budżetu nie są wprowadzone planowane środki z EFRR oraz budżetu
państwa, zostaną dopiero zapisane w momencie otrzymania potwierdzenia o przyznaniu kwot.
Jednak gmina posiada zabezpieczone niezbędne środki własne w kwocie 305 tyś. zł. na
realizację projektu.
Radny Pan Kwiatoń rozumie, że dofinansowanie w wys. 85% kosztu zadania, nie jest sprawą
pewną. Najmniej udział gminy wynosić może 15% wartości inwestycji, w gorszym przypadku
może więcej. Uchwała przewiduje trzyletni okres realizacji zadania. Pan Kwiatoń zapytał czy
w przypadku nieotrzymania przez gminę planowanych środków lub środków na poziomie
niższym, stać będzie gminę na budowę hali, czy nawet pokrycie 50% kosztów inwestycji.
Burmistrz Pan Jędrzej czak poinformował, że program zakłada dofinansowanie z funduszu do
75%, natomiast z budżetu państwa 10%. Żeby wniosek został przyjęty o rozpatrzenia musi
spełniać określone kryteria. Na dzień dzisiejszy, burmistrz poinformował, że nie umie
powiedzieć w jakiej wysokości gmina otrzymie dofinansowanie. Do jutra musi przedłożyć
uchwałę Rady wskazującą na źródła pozyskania środków na zadanie. Dopiero po przyjęciu
kompletnego wniosku Urząd Marszałkowski podejmie decyzję o dofinansowaniu. Burmistrz
Pan Jędrzejczak poinformował, że nawet jeżeli gmina miałaby ponieść 50% kosztów budowy
hali to i tak gminie opłaci się zrealizować inwestycję.
Radny Pan Stróżycki zapytał czy załącznik nr 3 projektu uchwały o zmianach w budżecie nie
musi być spójny z dochodami gminy (dot. 305 tyś. zł).
Skarbnik Pan Antoniak poinformował, że załącznik nr 3 przedstawia różne źródła
finansowania zadania, także te których nie wypisywaliśmy do budżetu. Jednak stać nas
będzie na sfinansowanie 305 tyś. zł z własnych środków jeżeli nie otrzymamy środków z
funduszu. Jeżeli środki były by wpisane do budżetu nie mając potwierdzenia, RIO
zakwestionowało by ten zapis.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że chcąc uniknąć sytuacji jaka wynikła w
przypadku środków z sapardu, źródła finansowania z EFRR i budżetu państwa zostaną
wpisane do budżetu gminy jeżeli będzie pewność ich otrzymania.
Radny Pan Stróżycki poinformował, że na początku w budżecie planowana wartość kosztu
inwestycji wynosiła 3.100.000 zł, obecnie jest zapisana kwota na to zadanie w wys. 4.654.680
zł. Zapytał co jest zawarte w kwocie będącej różnicą między ww. kwotami. Ponadto zapytał
na jakim etapie opracowywania jest wieloletni plan inwestycyjny.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że trwają prace nad opracowywaniem wieloletniego
planu inwestycyjnego, jednak nie można uściślić pewnych spraw, jeżeli nie wiemy co z
sapardem. Powołany został zespół, który będzie przygotowywać plan rozwoju lokalnego,
który musi być powiązany z wieloletnim planem inwestycyjnym. Obecnie ewidencjonowane
są drogi i ulice, które są podstawą do opracowania tego planu. Ponadto burmistrz
poinformował, że 11.08.br. odbędzie się w Poznaniu spotkanie w sprawie pozyskania
środków europejskich w ramach programu lokalnego na remonty dróg.
Odnośnie budowy hali - burmistrz poinformował, że początkowo planował ograniczyć koszty
poprzez przeprojektowanie obiektu i ograniczenia jego powierzchni o tzw, powierzchnię
recepcyjną, czyli do kwoty 3.100.000 zł. Jednak pojawiła się możliwość dofinansowania
inwestycji z innych źródeł, dlatego burmistrz poinformował, że podjął decyzję o realizacji
zadania w pierwszej wersji. Jeżeli gmina nie otrzymie dofinansowania w wys. 85% kosztów
to wówczas można zrezygnować z pomieszczeń recepcyjnych.
Kierownik Budownictwa Pan Tomczyk poinformował, że różnica 1.500.000 zł wynika z
kosztorysów inwestorskich. Kwota 3.100.000 zł nie obejmowała budowy różnych mediów.
Burmistrz Pan Jędrzej czak poinformował, że na wzrost kwoty inwestycji wpłynął także
wzrost stawki VAT z 7 na 22%.
Radny Pan Kwiatoń zapytał czy projekty uchwał zostały zaparafowane przez radcę prawnego.
Poinformował, że na druku nr 132 jest zapis, że "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
natomiast na druku nr 133 - "uchwała wchodzi z dniem podjęcia".
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że w związku z koniecznością zwołania
sesji w tak krótkim terminie projekty zostały zaparafowane po wysłaniu materiałów do
radnych. W biurze rady znajdują się oryginały projektów zaparafowane przez radcę.
Przewodniczący Pan Sibiński poinformował, że na druku nr 133 w § 4 zostanie uzupełniony
zapis, po słowie "wchodzi" dopisane zostanie słowo "w życie".
Zapytał czy są jeszcze pytania do projektów uchwał.
Innych pytań nie było.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński ogłosił przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński ponownie zapytał czy są pytania do projektów.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok. Poinformował, że projekt jest na druku nr 132. Projekt
poddał pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych
Przeciwnych - nie było
Wstrzymujących się - 2 radnych.
Uchwała została przyjęta i nosi numer XVIII/13 0/2004.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał projekt uchwały na druku nr 133 w sprawie
podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu pn. "Budowa
środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna". Następnie poddał pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
Przeciwnych - nie było
Wstrzymujących się - nie było.
Uchwała został przyjęta i nosi numer XVIII/131/2004.
Burmistrz Pan Jędrzej czak podziękował radnym za podjęcie uchwał i przeprosił za tak krótki
okres zapoznania się z projektami. Poinformował, żejedank warto spróbować pozyskać
środki na budowę hali.
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że wpłynęły do Niego dwa pisma:
l/ Komisji Rewizyjnej dot.uchylenia uchwały Nr XVII/120/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Dąbcze. 2/ Państwa Doroty i Krzysztofa Piwońskich dot. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawneggo, spowodowanego objęciem wnioskowanych działek dwoma odrębnymi uchwałami, a co za tym idzie, koniecznością opracowania dwóch planów. Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że w związku z tym, że dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym, prace nad ww. wnioskami zostaną podjęte w okresie wakacyjnym. Końcowym rezultatem tych prac będą dezyzje podjęte na planowanej pod


koniec sierpnia, sesji.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński odczytał pismo burmistrza skierowane do Państwa
Piwońskich dot. wyjaśnienia powstałej sytuacji. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Jednocześnie poinformował, że wpłynęło postanowienie prokuratury rejonowej z dnia
15.07.br. w sprawie umorzenia postępowania wobec trzech zarzutów stawianych gminie dot.
nieprawidłowości związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Gmina została uznana za
pokrzywdzoną.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że cieszy się że sprawa została zakończona,
ponieważ jednym z oskarżonych był on sam, któremu zarzucano wyprowadzenie pieniędzy z
budżetu gminy. Poinformował, że żadne z zarzutów stawianych gminie i Jemu się nie
potwierdziło. Także, żadne kontrole przeprowadzone w gminie przez różne instytucje nie
potwierdziły nieprawidłowości zgłoszonych przez Pana Gabryszaka oraz byłego pracownika
urzędu Pana Tomaszewskiego. Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że uzasadnienie
postanowienia jest dostępne do publicznej wiadomości.
Radny Pan Stróżycki zapytał:
- na jakim etapie jest sprawa sfinalizowania sapardu
- czy w urzędzie odbywają się obecnie jakieś kontrole
- jaka jest możliwość otrzymania sapardu.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że postanowienie prokuratury rejonowej otrzymał
Departament Obszarów Wiejskich oraz ARiMR w Poznaniu i Warszawie. Instytucje te
oczekiwały na stanowisko prokuratury. Burmistrz ma nadzieję, że to postanowienie przyczyni
się do sfinalizowania sprawy zwrotu środków z sapardu. Poinformował, że tocząca się sprawa
przyczyniła się do poniesienia strat przez gminę w związku z koniecznością zaciągnięcia
kredytu.
Radny Pan Kwiatoń zapytał co tzn. że gmina została uznana za pokrzywdzoną. Wszystkie
donosy na gminę, burmistrza były upubliczniane, dlatego Pan Kwiatoń uważa, że
postanowienie o umorzeniu sprawy należy nagłośnić.
Radca Prawny Pan Urban poinformował, że uznanie gminy za pokrzywdzoną daj e gminie
możliwość zaskarżenia tego postanowienia. To postanowienie zwalnia gminę i pracowników
od zarzutów.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że upublicznienie postanowienia jest
zasadne po uprawomocnieniu. Taka informacja może zostać opublikowana w gazecie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Czabajska poinformowała, że wraca do tematu
usytuowania tablicy przez urzędem, w której zlazłyby się informacje o działaniach gminy,
m.in. taką informacje o umorzeniu postępowania wobec gminy można by umieścić.
Sołtys wsi Tworzanki Pan Przewoźny poinformował, że na tablicy ogłoszeń powieszona jest
decyzja o umorzeniu podatku od nieruchomości Pani Gajewskiej. Zapytał dlaczego umarza się
osobom, które mają dobrą sytuację finansową.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że była to jednorazowa ulga w podatku w związku
zainwestowaniem w sieć swoich sklepów, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego gminy
oraz zatrudnieniem następnej osoby do pracy.
Radny Pan Szmania zapytał czy nastąpiło już całkowite przejęcie gimnazjum przez nową
Panią dyrektor.
Sekretarz Pan Szargan poinformował, że od 1.07.br. Pani J. Dworakowska objęła obowiązki
dyrektora, gimnazjum zostało formalnie przekazane. Obecnie dyrektor prowadzi
indywidualne rozmowy z nauczycielami. Prowadzone są także prace nad ewentualnymi
korektami arkuszu organizacyjnego w zakresie wskazanym przez kuratorium i Panią dyrektor.
Radny Pan Kubacki - odnośnie zatwierdzenia arkuszu organizacyjnego do 31.08.br. Radny
uważa, że termin ten można by przesunąć, ażeby arkusz został przedstawiony nauczycielom
na radzie pedagogicznej w sierpniu.
Sekretarz Pan Szargan poinformował, że nauczyciele mają możliwość m.in. podczas

spotkania z Panią dyrektor zgłaszać swoje propozycje zmian.
Mieszkaniec Rydzyny Pan Józef Tryler zapytał po co w urzędzie tworzy się biuro kontrolera
wewnętrznego, jeżeli komisja rewizyjna posiada uprawnienia kontrolne. Dalej Pan Tryler
poinformował, że w Rydzynie jest 12 młodych osób z wyższym wykształceniem i czy nie
można takiej osoby zatrudnić, zmniejszając tym samym liczbę bezrobornych w gminie, a nie
zatrudniając jeszcze osobę z poza naszej gminy. Uważa, że jeżeli stanowisko tej osoby było
likwidowane w starostwie, to ta osoba mogła iść na emeryturę pomostową. Pan Tryler zapytał
czy jest to stanowisko potrzebne i za tak duże pieniądze. Uważa, że osoba na tym stanowisku
nie pracuje efektywnie. Ponadto zapytał czy radni na to się zgadzają.
Burmistrz Pan Jędrzej czak poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada
obowiązek prowadzenia w urzędach i podległych jednostkach, kontroli wewnętrznej. W
urzędach zawsze prowadzone były takie kontrole, jednak często to inaczej się nazywało.
Dalej burmistrz poinformował, że za sprawy osobowe w urzędzie tylko burmistrz ponosi
odpowiedzialność, a nie rada. Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że zatrudniając Pana
Dudziaka na to stanowisko kierował się dwoma motywami: po pierwsze - po objęciu
stanowiska, mówiło się o różnych nieprawidłowościach, po drugie - zatrudnienie osoby z poza
układu rydzyńskiego.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński poinformował, że rada nie ma wpływu na decyzje
personalne w urzędzie, jedynie na ogólną kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia, która nie
uległa zmianie.
Radny Pan Kubacki zdementował pogłoskę, jakoby był za zatrudnieniem Pana Dudziaka.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że nie było żadnych nacisków w sprawie
zatrudnienia w urzędzie.
Radny Pan Kwiatoń uważa, że z wypowiedzi Pana Trylera chodziło o to czy była potrzeba
zatrudnienia Pana Dudziaka oraz kwestii jakości pracy tej osoby. Pan Kwiatoń przyjmuje
wyjaśnienie burmistrza dot. zatrudnienia Pana Dudziaka. Uważa jednak, że istnieje potrzeba
zweryfikowania funkcjonalnej pracy kontrolera. Ponadto uważa, że osoba tak powinna
prowadzać cały czas kontrole.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że nie każda kontrola musi kończyć się
nieprawidłowościami. Jeżeli padają głosy co do pracy kontrolera to przyjrzy się Jego pracy.
Radny Pan Frąckowiak uważa, że m.in. z wypowiedzi Pan Kwiatonia wynikało aby wnioski z
kontroli były upublicznianie.
Radny Pan Stanisław Andrzejewski poinformował o dużej ilości bezpańskich psów. Zapytał
czy gmina nie mogła by podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ilości psów.
Radny Pan Stróżycki poinformował, że trzy lata temu mówiono, że bezpańskie psy będą
umieszczane w holetu dla psów w Rydzynie i jeżeli właściciel się nie zgłosi to po jakimś
czasie usypiane na koszt gminy.
Burmistrz Pan Jędrzejczak poinformował, że co jakiś czas podnosi ten problem z
weterynarzami, nie ma jednak takiej instytucji w gminie, która tym problemem mogła by się
zająć.
Innych głosów, wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Pan Sibiński zakończył obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej.
Podziękował wszystkim za udział.
Na tym obrady sesji zakończono.

Prototółowała:
Jolanta Giernaś                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                             Rady Miejskiej Rydzyny
 
                                                                                                                   Ryszard Sibiński


Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl